זוג מאוהב בים (צילום: Jacob Wackerhausen, Istock)
גם בני הזוג שלנו נקבעים מראש | צילום: Jacob Wackerhausen, Istock
מאז ומעולם חקרה האנושות את השאלה המורכבת, המעניינת והמסעירה ביותר מאז ימי קדם: האם יש ביכולתנו לשנות את גורלנו או שמא הוא נקבע מראש?

אינני מתיימר ולו לרגע לכסות ולהכיל את כל התשובות לעניין הגורלות, אך אנסה להשיב באופן כללי על השאלה המהותית הזו.

אין מקריות בעולם

ראשית נציין, כי לפי הקבלה האדם נולד לתוך מציאות צרופה כאשר הוא חסר כל יכולת שליטה ובחירה לגבי עיקרי הדברים המהותיים בחייו: יום הלידה, שעת הלידה, מקום הלידה, מי יהיו הוריו, מינו, השם שבחרו בעבורו, וכמובן, זמן המוות שלו.

שנית, תורת הסוד גורסת כי אין מקריות בעולם, וכי קיימת סיבה שורשית לכל מה שקורה איתנו בחיים האלה. פרט לעובדה כי לגלגולי הנשמות יש השפעה עמוקה ויסודית על מהלך החיים, נושאים כדוגמת עין הרע, עיכובים במזל, בנישואין, בהריון, בפרנסה, תאונות, מחלות, כשלונות והצלחות - אינם קורים סתם כך ללא סיבה, ויש לייחס חשיבות מכרעת לכל הפרעה בקצב זרימת החיים.
חכמי הקבלה לימדו כי קיימים חוקים וסדרים מדוייקים להפליא במערכת הבריאה, אך גם נתנו דעתם על האופן שבו ניתן לשנות ולנווט את מהלך העניינים כך שנוכל להיות במצב אקטיבי משפיע ולא במצב פסיבי מושפע בלבד.
חשוב שנדע כי התבנית הבסיסית של תהלוכת גלגלי הגורל היא בלתי ניתנת להיפוך ונקבעה מראש טרם הולדת האדם, אך עם זאת ניתנה לאדם אפשרות בחירה וחופש פעולה נרחבים להשפיע על כוח מזלו מעצם היותו "נזר הבריאה", ככתוב: "הכול צפוי והרשות נתונה לאדם במעשה... הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" (זוהר, תיקונים, ב', צח).

אז איך משנים את הגורל?

חכמי הקבלה גורסים כי הכול צפוי מכוח ההשגחה העליונה. כל תכונות האופי ונתיבי החיים מוטבעים באדם בזמן העיבור בטרם נשימתו הראשונה. ככתוב בתלמוד בבלי, מסכת נדה, דף טז, עמוד ב': "ר' חנינא בר פפא: אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: רבש"ע, טפה זו מה תהא עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק?".
קרי, כמה הם ימיו של האדם בעולם הזה ומהם אותם קווי אופי, איכויות אישיות לצד איכויות חיים, אשר יושמו בו באדם עוד ובטרם הולדתו. ועוד מוסיף ר' נחמן בליקוטי מוהר"ן: "וכל אדם ואדם כאשר הוא בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו ועם סכום ממון הקצוב לו שיהיה לו בזה העולם, וכמה פירות, היינו בנים שיהיו לו בזה העולם".

מן הדברים האמורים עולה לכאורה כי אין ממש טעם לנסות ולהטות את הכף ולשנות לחיוב את נתיבי החיים המרכיבים את שאלת הגורל, שהרי ממילא הכול נקבע ונחתם. ברם, היהדות כדת מחנכת מלמדת שיעור חשוב מאין כמוהו: "הרשות נתונה לאדם במעשה". כלומר, כל מה שהוטבע באדם הוא בגדר פוטנציאל גלום וראשוני בלבד, ואין זה מחויב המציאות כאבן שאין לה הופכין. ככתוב במשלי: "בינו לבין עצמו אדם מטיל גורל"(טז' בחיק). ללמדנו, כי אף על פי ולמרות הקביעה הבסיסית אודות תבנית חיי האדם, אין בכך כדי להנציח את מצבו ומעמדו לכל שנותיו בעולם הזה.

לדוגמא, אדם שנועד בגלגול הזה להיות עני יוכל לתעל את גורלו לאפיקים גבוהים על ידי אהבת הזולת, מחשבה חיובית, פעולות רוחניות טהורות ועוד, ובכך לקרוע גזירת שמים ולזכות בעשירות.
מאידך, אדם שבכוח גורלו קיים שפע וממון רב יוכל לאבד את הכול באם לא ישמור על פיו ולשונו, דהיינו יתרברב ויעורר קנאת אחרים מה שבנקל עלול להוביל לפגיעה אנושה בגורלו, שנאמר "מוות וחיים ביד הלשון ואוהביה יאכל פריה" (משלי, יח').

מחשבה בוראת מציאות

בתורת הסוד היהודית נישנו פרקים שלמים העוסקים בענייני גורלות ומזלות והשפעתם המכרעת על איכות החיים. אחד המקובלים הבולטים בתחום המזלות היה ר' אברהם בן עזרא, המכונה ראב"ע, שהיה בין השאר הוגה דעות ופרשן מקראי מובהק. לשיטתו, יש חשיבות תהומית לשם האדם ותאריך הלידה המלא (לרבות שעת הלידה ומצב הכוכבים), שיכולים להתוות מפה מדוייקת אודות גורלו ומזל של האדם.

יובן למעיין בנאמר כי אין לאדם לבוא בטענות על אופיו ומהותו, משום שאין זה בידיו ולא הוא בחר בכך. אולם הוא נדרש לתעל את תכונותיו לאפיקים חיוביים והוא נתבע לדרך חיים השוללת כל התנהגות פוגענית באחרים ובסופו של דבר בעצמו.

ר' נחמן, ביצירתו המופתית ליקוטי מוהר"ן, מלמד כי אדם המטה עצמו במעשיו ובמחשבתו החיובית יוכל לשנות את גורלו מקצה לקצה. ככתוב: "דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול. ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון – בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר".

מן האמור אנו למדים כי לאדם, נזר הבריאה, ניתן כוח עצום ורב המסוגל לחולל תמורות אדירות בחייו ולהגיע לשלוות נפש ולאיכות חיים, הן ברובד הרוחני והן בגשמי.

יצחק אהרון הוא מייעץ, חוקר ומרצה של תורת הקבלה במרכז "חכמה"

>> איך תראה השנה שלכם? זה הכל במספרים