mako והמכון הישראלי לדמוקרטיה מזמינים אתכם "לתייג" את עצמכם ולמצוא איפה אתם ביחס לשאר אזרחי המדינה בסוגיות המרכזיות שעל הפרק בדמוקרטיה הישראלית. לצורך כך, פיתח המכון הישראלי לדמוקרטיה אפליקציה ייעודית שבעזרתה תוכלו להשוות את עצמכם לחברה כולה.

אפליקציית "תייג את עצמך" מאפשרת למקם את עצמכם על הסקאלה של המדד, ב-10 שאלות שנבחרו מתוך עשרות השאלות שבדקו במדד הדמוקרטיה השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2021. עם סיום השאלון, תתבקשו להשאיר כתובת מייל בכדי שנוכל לחזור אליכם עם התוצאות.

מדד הדמוקרטיה הישראלית הוא פרויקט מחקר המתקיים זו השנה ה-19. הפרויקט שם לו למטרה לבחון ולהעריך את מצבה של הדמוקרטיה הישראלית, לבדוק כיצד אתם האזרחים תופסים את תפקוד מוסדות השלטון, מה רמת הסולידריות בחברה, מהם המתחים הכי חזקים ברחוב הישראלי ואיפה עומדת הדמוקרטיה המקומית מול מדינות אחרות בעולם. מטרת איסוף הנתונים וניתוחם היא למצוא את נקודות החוזק והחולשה, ולפעול לשיפור המדינה.

נתוני מדד הדמוקרטיה מבוססים על סקר רחב היקף הנערך ומנותח על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת הקהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בהובלתה של פרופ' תמר הרמן, וכן על סקירה של מדדים בינלאומיים שונים.

את נתוני המדד המלאים והניתוחים ניתן יהיה לקרוא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה