NEXTER
NEXTER

יותר מעשירית מהקונים ברשת - עירומים

לפי סקר חדש, 11% מהרוכשים ברשת עושים את זה כשהם עירומים לגמרי; ובאיזה לבוש "נוח" פחות עושים את זה כל היתר?

יאיר מור | NEXTER | פורסם 31/12/13 23:59