השתחררתם מהצבא לפני פחות משלוש שנים? הפקדתם כסף לקופת גמל לקצבה? סוף השנה האזרחית מתקרב – וזו ההזדמנות שלכם לקבל החזרים כספיים מרשויות המס, גם אם אתם עצמאים או שכירים. המועצה לצרכנות ריכזה עבורכם את כל הזכויות לקראת תום שנת המס הקרובה– שעשויות להיות שוות לכם הרבה כסף.

הטבות בגין הפקדות לאפיקים פנסיוניים

הפקדות לקופת גמל לקצבה

שכירים ועצמאיים שהפקידו כסף בקופות גמל לקצבה זכאים לניכויים ולזיכויים במס. ההטבות יינתנו גם לבני הזוג וילדים מעל גיל 18. אם חציתם את גיל 50, אתם זכאים להטבות מוגדלות. מגיל 60 ניתן למשוך כספים שהופקדו במסגרת יחסי עובד-מעביד, גם בלי לפרוש מהעבודה.

הפקדות בגין אבדן כושר עבודה

החוק מאפשר לנכות כהוצאה את הפרמיה לביטוח אובדן כושר עבודה, בשיעור של עד 3.5% מגובה ההכנסה החייבת.

הפקדות בגין קרן השתלמות

עצמאים עם תקרת הכנסה של 264,000 שקלים בשנה, שהפקידו כספים לקרן השתלמות לעצמאים, זכאים לניכוי עד לשיעור של 4.5% מההכנסה החייבת.

הטבות בגין הפקדות לביטוח חיים

שכירים ועצמאים זכאים לזיכוי מס של 25% מהסכום ששילמו – בעצמם או דרך בן זוגם – לביטוח החיים שלהם או של בן הזוג. גובה הזיכוי המקסימלי הוא 2,040 שקלים. הזיכוי המינימלי יהיה 5% מההכנסה המזכה – אם אין לכם הכנסת עבודה; או לפחות 7% ממנה, אם יש לכם הכנסת עבודה. זו הסיבה שחברות הביטוח בישראל משווקות תכניות חסכון פרטיות המשולבות עם ביטוח חיים למקרה מוות.

הטבות לעולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר

תושב חוזר הוא מי ששב לישראל אחרי שהיה תושב מדינה אחרת לפחות שש שנים ברציפות. תושב חוזר ותיק הוא מי שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

עולה חדש או תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס על כלל הכנסותיהם שמקורן מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מיום העלייה או החזרה לארץ, ללא תלות במועד רכישת הנכס (למעט נכס שהתקבל במתנה החל מה-1.1.2007). כמו כן, הם פטורים מהגשת דוח על ההכנסות הפטורות ומהצהרת הון לגבי נכסים בחו"ל למשך עשר שנים.

בנוסף, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לנקודות זיכוי במשך 42 חודשים מיום העלייה לארץ. שווי כל נקודה 2,616 שקלים בשנה.

תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים על הכנסות מישראל או מחוץ לישראל - או שמקורן מנכסים מחוץ לישראל – שאינן הכנסות מעסק. הפטור כולל הכנסות מקצבה, תמלוגים, דמי שכירות, ריבית ודיבידנד מנכסים מחו"ל, לצד הכנסות מריבית ודיבידנד שמקורן מנכסים מחוץ לישראל הנחשבים ניירות ערך מוטבים (ניירות ערך הנסחרים בבורסה שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל, לאחר שחדל להיות תושב ישראל).

נקודת זיכוי לחייל משוחרר

חייל משוחרר זכאי להטבות מס במשך 36 החודשים שלאחר תום השירות הסדיר בצה"ל, משמר הגבול, משטרת ישראל או שירות לאומי. חייל ששירת לפחות 23 חודשים מלאים וחיילת ששירתה 22 חודשים מלאים זכאים ל-1/6 נ"ז במשך 36 חודשים; אלה ששירתו לתקופה קצרה יותר יקבלו 1/12 נ"ז לחודש במשך 36 חודשים.

נקודות זיכוי ליחיד בגין ילדים במשפחה חד הורית

החוק מאפשר מתן הקלות במס ליחיד חד הורי שילדיו בחזקתו, יחיד חד הורי שילדיו אינם בחזקתו וכן להורה יחיד במשפחה חד הורית (אלמן/אלמנה).

זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית ומשלם מזונות

החוק מעניק נקודת זיכוי אחת נוספת לגרוש שהתחתן בשנית ומשלם מזונות לבת זוגו.

זיכוי בגין לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע

מי שסיים לימודים לתואר ראשון משנת 2007 ואילך, יקבל נקודת זיכוי אחת כמספר שנות לימודיו האקדמיות, עד 3 שנות מס.

מי שסיים לימודים לתואר שני זכאי ל- 1/2 נקודת זיכוי כמספר שנות הלימודים, עד 2 שנות מס.

מי שלמד לימודי מקצוע כולל הוראה בהיקף של 1700 שעות לימוד לפחות, יקבל החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים 1/2 נק' זיכוי בכל שנה כמספר שנות הלימודים עד 3 שנים.

זיכוי בגין נטול יכולת

נטול יכולת הוא מי משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות, עיוור, בלתי כשיר נפשית או לוקה בפיגור שכלי. החוק מעניק זיכוי בגין ילד, בן זוג או הורה נטול יכולת – והחזקתם במוסד.

זיכוי בגין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים מעל 190 ש"ח בשנת 2019 (180 ש"ח בשנים 2018-2016, ו-190 ש"ח לפני כן), זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.

פטור לנכים ועיוורים

נכים ועיוורים (בשיעור נכות של 100%) זכאים לפטור ממס כמפורט להלן:

 • תקופת נכות של 365 ימים ומעלה: פטור על הכנסה בסך של עד 615,000 שקלים
 • תקופת נכות של 185 ימים ועד 364 ימים: פטור על הכנסה בסך של עד 73,800 שקלים
 • במקרה שההכנסה מעבודה (יגיעה אישית) של עיוור או נכה נמוכה מ- 73,800 שקלים, או שלא הייתה הכנסה כאמור, יינתן פטור ממס גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בסכום של עד 73,800 שקלים
 • במקרה שהייתה לנכה הכנסה מריבית המשולמת מפיקדון, תוכנית חסכון או קופת גמל, שמקורה בפיצויים או בכספי ביטוח, יינתן פטור על הכנסות עד לסכום כולל של 303,600 שקלים
 • במקרה שתקופת הנכות שנקבעה היא לגבי חלק משנת המס, הפטור יהיה יחסי בהתאם לתקופת הנכות

הפקדות לביטוח לאומי

יחיד המשלם לביטוח לאומי סכומים בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה, זכאי להפחתה בגובה 52% מהסכומים ששולמו כדמי ביטוח. הניכוי יינתן על כל הסכומים ששלמו בפועל בשנת המס, גם אם מדובר בתשלום חובות בגין שנים קודמות; הניכוי יינתן על תשלומים עבור דמי ביטוח בלבד ולא בגין מס בריאות; הניכוי לא יינתן בגין קנסות, ריביות, והפרשי הצמדה בגין פיגורים בתשלום.

החזרי מס לשכירים

הוראות החוק קובעות כי כאשר אדם אינו חייב בהגשת דוח, ונוכה ממנו מס בסכום העולה על המס שהיה חייב באותה השנה - הוא רשאי להגיש בקשה להחזר מס. זאת, לא יאוחר מתום שש שנות המס העוקבות.

החזר המס יתבצע לפי המאוחר: תוך שנה מיום שנערכה השומה, או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס. החזר המס יינתן בתוספת הפרשי ריבית והצמדה בשיעור 4% - שייצברו מתום שנת המס שלגביה הוגש או מיום התשלום - לפי המאוחר ועד ליום ההחזר.

מענק עבודה מס הכנסה שלילי

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולתמרץ את השתלבותם בשוק העבודה.

מעגל הזכאים למענק הורחב, וכעת ניתנות הקלות גם להורים עובדים במשפחות חד הוריות, לעובדים עם מוגבלות ולעצמאים. להורים עובדים במשפחות חד הוריות הורחב טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק.

עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם יוכלו ליהנות מהמענק גם אם אין להם ילדים או שטרם מלאו להם 55 - והם ייהנו ממענק גם בשכר גבוה באופן יחסי לשאר האוכלוסייה.

כיום, עצמאים מקבלים את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב הקודם בו המס נפרס על פני ארבע שנים.

אלה המצבים שבגינם אתם עשויים להיות זכאים להחזר מס:

 • מילוי לקוי/שגוי של טופס 101 על ידי העובד ואי עדכון פרטים שהשתנו (לידת ילד, נישואין וכד')
 • עבודה אצל שני מעסיקים או יותר
 • עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס
 • קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כמו דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה ושינויים במצב המשפחתי במהלך השנה
 • עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים
 • תרומות למוסד ציבורי מוכר
 • בעיות רפואיות של העובד או בני משפחתו
 • מעבר לאזור עדיפות לאומית
 • עולים חדשים ותושבים חוזרים
 • חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום סיום שירות החובה שלהם
 • בוגרי תואר ראשון
 • תשלומי מזונות
 • ילדים במסגרות חינוך מיוחד
 • מכירת נכס (שבח/רווח הון)
 • הפסדים ורווחים בשוק ההון
 • אבות לילדים בגילאי 0-5

>> פנסיה לעצמאים: מורה נבוכים