sportFive1010750 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5
2 קבוצות, כל הענפים. השתתפו בשעשועון החדש (צילום: ספורט 5)
2 קבוצות, כל הענפים. השתתפו בשעשועון החדש | צילום: ספורט 5

הבמה שלכם להראות שאתם יודעים הכל, בואו ותוכיחו לעולם שאתם מלכי הטריוויה במאצ' אפ, שעשועון חדש שישודר בערוץ הספורט. בקרוב יעלה בערוץ הספורט שעשועון חדש ובו הכוכבים זה אתם.

מה הפורמט? מנחה אחד באולפן ינהל את המותחן בין שתי קבוצות, כשכל קבוצה כוללת שלושה שחקנים. שתי הקבוצות מתחרות ראש בראש בשלל נושאים ספורטיביים, מכדורגל ועד אתלטיקה קלה, כאשר הזמן והזכרון שלכם משחקים תפקיד משמעותי, כשיש פרסים שמונחים על הכף.

כל קבוצה צריכה להיות מורכבת משלושה שחקנים, לבחור את הקפטן, ולכל אחד מהשחקנים צריכה להיות אפליקציית זום על מנת שיוכל לעלות לאוויר.

השאירו את פרטי המייל והטלפון הנייד של חברי הקבוצה בלינק המצורף, ומפיקת התוכנית תחזור אליכם
כדי לבדוק את התאמתכם לשעשועון.

למענה על החידון הענק לחצו על הלינק!

sportFive1010484 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

תקנון הפעילות "Match-Up - שעשועון טריוויה"

1. על מנת להשתתף בפעילות עליך לבצע את הפעולות הבאות:
1.1 המשחק ישודר בערוץ הספורט (באמצעות אפליקצית zoom מבית המתמודדים) ויערך ע"י ערוץ הספורט בע"מ (להלן: "הערוץ" ו"החברה", בהתאמה).

1.2 ההרשמה למשחק תתבצע במיניסייט שכתובתו בלינק הנרשמים יתבקשו למסור פרטים מזהים שלהם ושל החברים בקבוצה שלהם (יש להירשם כקבוצה של 3 משתתפים). הפקת הערוץ תבחר מבין הנרשמים, את הקבוצות להשתתפות במשחק בערוץ, עפ"י התאמתם מבחינת שיקולי וצרכי ההפקה.

1.3. מובהר כי ההשתתפות במשחק תתבצע באמצעות אפליקצית ZOOM כך שחובה על הנרשמים להתקין ולדעת את אופן השימוש באפליקצית ZOOM כתנאי להשתתפות.  הפקת הערוץ תבחר מבין הנרשמים, את הקבוצות להשתתפות במשחק בערוץ, עפ"י התאמתם מבחינת שיקולי וצרכי ההפקה.

2. השעשועון
2.1 מבין הקבוצות שנבחרו, בכל שעשועון יתחרו ביניהן 2 קבוצות (מהבית), האחת כנגד השני, בשעשועון טריוויה בנושא ספורט, אשר ייערך בערוץ.

2.2 אופן ההשתתפות, לרבות הדרישות הטכניות הנדרשות לצרכי ההשתתפות, מועדי ושעות הפעילות וכד', יקבעו, מעת לעת, ע"י צוות הפקת הערוץ, יימסרו מראש לקבוצות ויהוו תנאי להשתתפותם בשעשועון.

2.3 ייתכן ושם /תוכן הפעילות ישתנו לאורך תקופת הפעילות.

3. מי הזוכה ובמה זוכים

3.1. הקבוצה הזוכה היא זו אשר תנצח את הקבוצה השניה בשעשועון.

3.2. בכל שעשועון תזכה הקבוצה הזוכה בפרס משתנה, אשר ייבחר, מעת לעת, ע"י הפקת הערוץ.

4. תנאים כלליים

4.1. המידע הנאסף על ידי החברה במסגרת הפעילות הינו רכוש החברה והיא תהיה ראשית לעשות בו כל שימוש, ובלבד ששימוש במידע לצורך משלוח מידע, לרבות מידע אודות פעילויות של ערוץ הספורט ומידע פרסומי, יהיה בכפוף לסימון "וי" בקוביה הייעודית לכך במסגרת הליך ההרשמה.

4.2. ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

4.3. בהשתתפותו במשחק, מסכים המשתתף (וככל שהמשתתף הינו קטין, גם הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים) לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את חברת ערוץ הספורט בע"מ (להלן ולעיל גם: "החברה") מכל אחריות ו/או טענה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לבחירת הזוכה.

4.4. ההשתתפות במשחק, בכל אחד משלביה, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, בין נזק תוצאתי ובין כל נזק אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי, כתוצאה מן ההשתתפות במשחק, או ממימוש הזכייה בפרס.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו כלפי המשתתפים, לרבות אך לא רק, אם הזכייה בפרס מותנית בהסכמתו ו/או בפעולה של אותו צד שלישי. 

4.5. הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם החברה תחליט אחרת.

4.6. כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקושרים בפרסים, ככל שיהיו כאלו, יחולו על הזוכים בלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.7. במקרה בו הגיע לחברה מידע, כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, תהיה החברה רשאית שלא למסור לזוכה את הפרס או לדרשו בחזרה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.

4.8. בהשתתפותם במשחק מביעים המשתתפים את הסכמתם מראש לתיעוד ולשידור זכייתם בכל אמצעי שהוא לפי שקול דעתה של החברה. במקרה של תיעוד כאמור, כל הזכויות בחומרים תהיינה של החברה בלבד.

4.9. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש מכל מין וסוג שהוא, ברשת האינטרנט ו/או באיזה מהאתרים ברשת האינטרנט, לרבות האתר. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש בתקשורת, במחשבים ובכל אמצעי או תווך אחר המשמש להעברת נתונים במשחק.

4.10. החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרסים שיינתנו לזוכים או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרסים וכל הקשור בהם.

4.11. על אף כל האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי המשחק ותקנון זה, לרבות שינו תוקפת ו/או מועדי המשחק, שינוי תנאי המשחק ותנאי התקנון, שינוי ו/או החלפת הפרס; וכן להפסיק ו/או לבטל את המשחק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה למשתתפים כל טענה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה ו/או מארגנת המשחק יהיו רשאיות לשנות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות את החוקה ו/או כל תנאי ממנה.

4.12. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים.

4.13. משחק זה נועד לשם השעשוע והבידור.

בהצלחה לכולם. ערוץ הספורט בע"מ