sportFive992897
צילום: ספורט 5
כרגע הפועל חיפה תוכל לעבור בעלות רק ללא תמורה (Getty)
כרגע הפועל חיפה תוכל לעבור בעלות רק ללא תמורה (Getty) | צילום: ספורט 5

בימים האחרונים הפועל חיפה עלתה לכותרות בעקבות הצעה שהוגשה ליואב כץ על ידי קבוצה רכישת בגובה מיליון דולר ששודרגה בהמשך למיליון ומאתיים אלף דולר. עם זאת, נראה שהדבר לא יוכל לצאת לפועל לאחר שרשם ההקדשות של משרד המשפטים הודיע היום (שני) כי קבע שעל קבוצות הכדורגל, הפועל חיפה ועירוני קריית שמונה, להירשם כחברות לתועלת הציבור (חל"צ) בהתאם לחוק החברות.

בהודעה שיצאה נמסר: "המהלך יתרום להגדלת משאבי הקבוצה, תוך פיקוח של רשם ההקדשות. מבדיקה שערך רשם ההקדשות ברשות התאגידים, עלה כי בתקנון החברות הפועל חיפה מילניום בע"מ ואיתורן ספורט קריית שמונה, נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן נקבע איסור על חלוקת רווחים. בהתאם לזאת, פעל רשם ההקדשות מכוח סמכותו לרישום החברות בפנקס החברות לתועלת הציבור (חל"צ). בעקבות רישום החברות כחברות לתועלת הציבור, דיווחי החברות אשר ידווחו לרשם ההקדשות, יועמדו לעיון הציבור בהתאם להוראות החוק, לרבות דוחות כספיים.

"בנוסף, יחולו הגבלות שונות, וביניהן: תשלום שכר לחברי הדירקטוריון, שימוש בנכסי החברה ועוד. כמו כן, כל נכסי החברה והכנסותיה יישארו בתוך החברה ולא יוכלו להתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. הדבר יוביל להגדלת המשאבים שמוקצים לפעילות הקבוצה לשיפור יכולותיה המקצועיות ולקידום הישגיה הספורטיביים. חשוב להבהיר כי בשל היות החברה – חל"צ, לא ניתן להעביר בעלות במניות החברה בעבור תמורה כספית או תמורה אחרת".

העובדה כי לא ניתן להעביר בעלות בעבור תמורה כספית מורידה מהפרק את אופציית המכירה של הפועל חיפה. ובמקרה שיואב כץ יחליט לעזוב, יהיה עליו להעביר את מניות המועדון ללא תמורה.
 
עו"ד רותם נהרי מיחידת רשם ההקדשות, ברשות התאגידים, אשר טיפלה בהליך הרישום, ציינה: "קיימת חשיבות ציבורית רבה בכך שחברות הרשומות כחברות פרטיות, אולם הן, במהותן, חברות לתועלת הציבור - ירשמו כחל"צ על ידי הרשם. רישום זה משקף לציבור את מהות החברה, פעילותה ואופייה, באופן מלא ושלם, ומאפשר לרשם לפקח על התנהלות החברה".
                                     
עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים הוסיף כי: "רישום החברה כחברה לתועלת הציבור, מחיל עליה את הוראות החוק השונות ואת הוראות הרשם, שנועדו לוודא כי נכסי החברה ישמשו רק לשם קידום מטרותיה הציבוריות, בצורה תקינה וראויה. בנוסף, רישום זה יחיל על החברה הסדרי שקיפות וחובות העמדת מידע לעיון הציבור. כך, יוכל הציבור כולו להתרשם מהתנהלות החברה ומהאופן בו היא עושה שימוש בנכסיה".