הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום (ראשון) תקנות שמחייבות את הבנקים להיות שקופים יותר בנושאים סביבתיים, בהתאם לנורמות המונהגות במדינות רבות בעולם. בנק ישראל יחייב את הבנקים לפרסם דוח ESG (סביבה חברה וממשל) ולחשוף את רמת החשיפה שלהם לסיכונים סביבתיים בכלל ולסיכוני אקלים בפרט.  

על פי בנק ישראל, בשנים האחרונות גוברת ההכרה הגלובלית בחשיבות של תרומה פעילה של מערכות בנקאות לשיפור היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG), וישנה הכרה עולמית בכך שסיכונים סביבתיים וסיכוני אקלים יכולים להשפיע על מערכות בנקאות. הכרה זו באה לידי ביטוי בפעולות רבות של מדינות ורשויות פיקוח ברחבי העולם, שנועדו להגביר את היקף המעורבות של תאגידים ציבוריים ומערכות בנקאות בהיבטי סביבה, חברה וממשל, ולקדם פעילויות אקטיביות של כלכלות העולם ושל מערכות הבנקאות השלובות בהן כדי לצמצם מהותית את הסיכונים המתפתחים.

התקנות שפורסמו היום, במסגרת תיקונים להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, מיועדות לשפר את הגילוי שניתן לציבור על ידי תאגידים בנקאיים על היבטים אלו. התיקונים יחולו על דוחות לציבור של תאגידים בנקאיים העומדים בראש קבוצה בנקאית לשנת 2021 ואילך. במסגרת התיקונים להוראות הדיווח לציבור:

  1. תאגידים בנקאיים נדרשים לציין בדוח השנתי לציבור היבטי סביבה, חברה וממשל מהותיים המשתלבים ביעדים שלהם, ולציין תמצית מדדים עיקריים שנקבעו על ידי התאגיד הבנקאי לקידום נושאים אלה.
  2. תאגידים בנקאיים נדרשים להרחיב את הגילוי לציבור על החשיפה שלהם לסיכונים סביבתיים, לרבות סיכוני אקלים.
  3. תאגידים בנקאיים נדרשים לפרסם דוח סביבה, חברה וממשל (ESG) נפרד בתדירות שנתית, במקום דוח האחריות התאגידית, אשר עד כה נדרש לפרסמו אחת לשנתיים.

"התיקונים להוראות שפרסמנו היום משפרים את הגילוי לציבור על ידי המערכת הבנקאית על היבטי סביבה, חברה וממשל, בהתאם לאמות מידה מיטביות שמיושמות על ידי בנקים מובילים בעולם, ומשתלבים היטב בצעדים שלנו לחיזוק תרומת המערכת הבנקאית לסביבה ולחברה, ולשיפור קיימות המערכת הבנקאית והמשק לטווח הארוך", מסר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן. "לאור החשיבות הרבה שאנו מייחסים לנושא, ועל רקע ההתפתחויות המשמעותיות שחלו בעולם בשנים האחרונות, בכוונתנו להמשיך לפעול כדי לשפר את הניהול של היבטי הסביבה והחברה במערכת הבנקאית".