CES
החדשות
החדשות

עלייה במדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מארס בשתי עשיריות האחוז. עיקר ההתייקרויות היו בתחום התרבות, התחבורה והדיור. ירידות מחירים נרשמו בפירות וירקות, שירותי התקשורת וההלבשה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחירי הדיור זינקו בשנה האחרונה ביותר מעשרה אחוזים