הבהרה: התגובה נמסרה על ידי משרד הבינוי והשיכון ולא על ידי עמידר