נשמת כל חי תברך את שמך יהוה אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם, אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל, ומפרנס ומרחם, בכל עת צרה וצוקה. 

אין לנו מלך אלא אתה. אלהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, ויהוה לא ינום ולא יישן.
המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, והמשיח אילמים והמתיר אסורים, והסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים.


אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך יהוה אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות, שעשית עמנו ועם אבותינו.
ממצרים גאלתנו, יהוה אלוהינו, ומבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו, מחרב הצלתנו ומדבר מילטתנו, ומחליים רעים ונאמנים דליתנו.


עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ואל תיטשנו יהוה אלוהינו לנצח. על כן אברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן, הם, יודו ויברכו, וישבחו ויפארו, וירוממו ויעריצו, ויקדישו וימליכו, את שמך מלכנו.


כי כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבע, וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל לבבות ייראוך וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב: כל עצמותיי תאמרנה, יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. מי ידמה לך ומי ישוה לך, ומי יערך לך, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמים וארץ. נהללך ונשבחך, ונפארך ונברך את שם קדשך, כאמור: לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו.
האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כסא רם ונישא, שוכן עד, מרום וקדוש שמו. וכתוב: רננו צדיקים ביהוה לישרים נאווה תהילה. בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברנה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור. שכן חובת כל היצורים, לפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר לרומם להדר, לברך לעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך.
ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמים ובארץ. כי לך נאה יהוה אלוהינו ואלהי אבותינו, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עז וממשלה, נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם.


ברוך אתה (ללא ציון שם ה' המפורש) אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים.

>> לקריאת ברכת המזון נוסח אשכנז