זימון

המזמן קורא: רבותיי נברך

עונים לו: יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם
המזמן חוזר: יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. ברשותכם נברך (כשיש עשרה מסובים: אלוהינו) שאכלנו משלו
עונים לו: ברוך (כשיש עשרה מסובים: אלוהינו) שאכלנו משלו ובטובו חיינו
המזמן חוזר: ברוך (כשיש עשרה מסובים: אלוהינו) שאכלנו משלו ובטובו חיינו

ברכת הזן
ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, הזן את העולם כולו בטובו, בחן בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, בעבור שמו הגדול, כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא. ברוך אתה יהוה הזן את הכל.

ברכת הארץ
נודה לך יהוה אלוהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו יהוה אלוהינו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרינו ועל תורתך שלימדתנו, ועל חוקיך שהודעתנו ועל חיים חן וחסד שחוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה.

בחנוכה מוסיפים: על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורו ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרת, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כן באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול.

בפורים מוסיפים: על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורו ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, בשלושה עשר לחודש שנים עשר, הוא חודש אדר ושללם לבוז. ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו, והשבות לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ.

ועל הכל יהוה אלוהינו אנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ככתוב, ואכלת ושבעת, וברכת את יהוה אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ברוך אתה יהוה, על הארץ ועל המזון.

ברכת ירושלים
רחם נא יהוה אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אלוהינו, אבינו, רענו, זוננו, פרנסנו וכלכלנו, והרוויחנו והרווח לנו יהוה אלוהינו מכל צרותינו, ונא אל תצריכנו יהוה אלוהינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שלא ניבוש ולא ניכלם לעולם ועד.

בשבת: רצה והחליצנו יהוה אלוהינו, במצוותיך ובמצוות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך לשבות בו ולנוח בו באהבה כמצוות רצונך. וברצונך הניח לנו יהוה אלוהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו, והראנו יהוה אלוהינו בנחמת ציון עירך ובבניין ירושלים עיר קודשך כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

במועדים מיוחדים: אלוהינו ואלוהי אבותינו, יעלה ויבוא ויגיע, ויראה וירצה וישמע, ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדוננו וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד עבדך, וזכרון ירושלים עיר קדשך, וזכרון כל עמך בית ישראל, לפניך לפליטה, לטובה, לחן ולחסד ולרחמים, לחיים ולשלום, ביום
בראש חודש: ראש החודש הזה
בפסח: חג המצות הזה
בשבועות בסוכות: חג הסוכות הזה
בשמיני עצרת: השמיני חג העצרת הזה
בראש השנה: הזיכרון הזה
זכרנו יהוה אלוהינו בו לטובה ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים. ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה.

ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. ברוך אתה יהוה בונה ברחמיו ירושלים אמן

ברכת הטוב והמטיב
ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, האל, אבינו, מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, רוענו, רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל, שבכל יום ויום הוא היטיב הוא מיטיב הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו הוא גמלנו יגמלנו לעד, לחן לחסד ולרחמים ולרווח הצלה והצלחה, ברכה וישועה, נחמה, פרנסה וכלכלה, ורחמים וחיים, ושלום וכל טוב, ומכל טוב לעולם אל יחסרנו.

בקשות ותוספות
הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד.
הרחמן הוא יתברך בשמים ובארץ.
הרחמן הוא ישתבח לדור דורים ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים, ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים.
הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד.
הרחמן הוא ישבור עולנו מעל צווארינו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו.
הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל שולחן זה שאכלנו עליו.
הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות.

נשוי יגיד: הרחמן הוא יברך אותי ואת אשתי ואת זרעי ואת כל אשר לי
נשואה תגיד: הרחמן הוא יברך אותי ואת בעלי ואת זרעי ואת כל אשר לי
אורח יגיד: הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה ואת בעלת הבית הזה אותם ואת ביתם ואת זרעם ואת כל אשר להם
אותנו ואת כל אשר לנו, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל, כן יברך אותנו, כולנו יחד, בברכה שלמה ונאמר אמן.
במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום, ונישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלוהי ישענו, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם.
בשבת: הרחמן הוא ינחילנו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
בראש חודש: הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה.
ביום טוב: הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב.
בראש השנה: הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה.
בסוכות: הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.

הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא
מגדיל (בשבת/יום טוב/חול המועד/ראש חודש יאמר: מגדול) ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
יראו את יהוה קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. כפירים רשו ורעבו, ודורשי יהוה לא יחסרו כל טוב. הודו ליהוה כי טוב, כי לעולם חסדו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון.
ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו. נער הייתי, גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. יהוה עוז לעמו יתן, יהוה יברך את עמו בשלום.

>> חמישה חומשי תורה - כל מה שצריך לדעת

 >> זמני כניסת שבת והדלקת נרות

>> המצווה להתפלל 4 תפילות שבת