מתווה הסיוע של חברות האשראי: בהמשך למתווה הסיוע שגיבש בנק ישראל ואומץ על ידי הבנקים, להקלה על נטל האשראי והעמלות ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המלחמה, מודיע היום (ב') הפיקוח על הבנקים על מתווה סיוע נוסף - גם ללקוחות חברות כרטיסי האשראי.

המתווה החדש מאפשר למשקי הבית ולעסקים אשר מתגוררים או פועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, לאזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת, לאוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסים בצו 8 או לאוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה לחללי המלחמה או לחטופים או לנעדרים, לדחות תשלומי הלוואות למשך שלושה חודשים. לקבוצת לקוחות זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט שפורסם. בנוסף, לקבוצה זו יינתן פטור מחלק מהעמלות הכרוכות בפעילות מול חברות כרטיסי האשראי.

ליתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי, תינתן האפשרות לדחות תשלומי הלוואות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על השיעור שנקבע בחוזה ההלוואה, והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות. מכיוון שללקוחות אלו דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב טרם קבלת ההחלטה, שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה - כולל את המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום, וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם. על מנת לקבל מידע נוסף על הצעדים הנוספים שננקטו לטובת הלקוחות, ניתן להיכנס לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל. הפיקוח על הבנקים מבצע ניטור שוטף ומעקב אחר האירועים, וקורא לציבור לפנות לקבלת מענה וסיוע בנושאים אלו במידת הצורך, בין אם מול הבנק או חברת כרטיסי האשראי, ובין אם מול מוקד הפניות המיוחד של הפיקוח על הבנקים בטלפון 9086* ו-02-6552680.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "זהו נדבך נוסף בסט הכלים הכלכליים שאנו בבנק ישראל מקדמים, על מנת להקל על תזרימי המזומנים של אוכלוסיית היעד, להגביר את הוודאות הפיננסית ולסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו". לדבריו, "הסוגיות הכלכליות נובעות מהמלחמה, והשפעותיה רבות, ואנו עם היד על הדופק ופועלים במקביל בכל ההיבטים שבאחריותנו. אני רוצה להודות לפיקוח על הבנקים על גיבוש המתווה, ולחכ"אות על הצטרפותן".

המפקח על הבנקים, מר דני חחיאשווילי, מוסיף: "מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי מתווסף למתווה הסיוע ללקוחות הבנקים, והינו המשך ישיר לצעדים הרבים שאנו מקדמים כדי להקל על הלקוחות בתקופה זו, תוך התאמת צעדי הסיוע למאפייני הלקוחות. אני מברך את חברות כרטיסי האשראי על הצטרפותן למתווה, שבא בנוסף להקלות השונות שנקטו החברות ביוזמתן מאז פרוץ המלחמה. אנו עוקבים כל העת אחר הנתונים והפניות המתקבלות במסגרת הקשר השוטף שלנו עם הציבור, וערוכים לגיבוש מהלכים נוספים ולהרחבת צעדי סיוע קיימים, ככל שיידרש".