האם מותר לחייב עובד לצאת לחופשה שנתית במהלך חול המועד פסח?

במקומות עבודה רבים נהוג להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת במהלך חול המועד פסח, מסבירה עו"ד מיכל זהר, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד נשיץ ברנדס אמיר. בהתאם לחוק, המעסיק הוא אשר קובע את מועדי החופשה של עובדיו, ולפיכך, אין מניעה כי המעסיק יקבע, משיקולים ענייניים, כי מקום העבודה סגור בחול המועד פסח וכי על עובדיו לנצל ימי חופשה במהלך ימים אלה.

ככל והחופשה היא של שבעה ימים (קלנדריים) רצופים או יותר, על המעסיק למסור לעובדיו הודעה מראש של שבועיים לפחות על מועד החופשה הצפוי.

בנוסף, ככל ולעובד אין ימי חופשה בצבירה, לא ניתן לחייבו לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה עתידיים, אלא אם העובד מסכים לכך. במקרה ולעובד אין ימי חופשה בצבירה, על המעסיק לאפשר לו לעבוד במהלך החופשה המרוכזת, או לחילופין, לשלם לו על כך שכר מלא.

האם יום חופשה בחול המועד נחשב כיום שלם או חצי יום?

לפי עו"ד זהר, ימי חול המועד הינם ימי עבודה רגילים, בשונה מערבי חג לגביהם נקבע כי הינם ימים מקוצרים. לפיכך, עובד אשר יוצא לחופשה שנתית במהלך חול המועד, בין אם ביוזמתו ובין אם ביוזמת המעסיק, זכאי לשכר מלא עבור יום זה ומנגד, ינוכה לו יום חופשה מלא מהצבירה. זאת, ככל ואין הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על מקום העבודה הקובע כי חול המועד הינו יום מקוצר.

עם זאת, במקומות עבודה רבים נהוג לעבוד ימים קצרים בחול המועד או לחילופין, לנכות חצאי ימי חופשה בלבד במקרה של חופשה מרוכזת במהלך תקופת חול המועד. ואולם מדובר בהטבה אשר אינה מחייבת בהתאם לדין. אם המעסיק נוהג באופן זה במשך שנים - התנהלות זו עשויה להפוך לנוהג מחייב.

פסח, חמץ, מצות, מצה (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
מפעל מצות | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

האם מעסיק רשאי לחייב עובד לעבוד במהלך חול המועד והאם עובד זכאי לתשלום מיוחד בגין עבודה זו?

לפי עו"ד זהר, חול המועד הינם ימי עבודה רגילים (ככל ולא מדובר בערב חג). לפיכך, העובד מחויב לעבוד ביום זה, אלא אם הוחלט במקום העבודה על חופשה מרוכזת בימים אלה. עבודה בחול המועד אינה מזכה בתגמול מיוחד, אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על מקום העבודה.

האם מעסיק מחויב לתת לעובדים שי לחג?

ככלל, אין חובה בחוק לתת שי לעובד, וההחלטה אם לחלק שי לחג לעובדים ומה יהיה השי או שוויו, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המעסיק, מסביר עו"ד ליאור גירשביץ ממחלקת דיני עבודה במשרד ברנע ג'פה לנדה ושות'. יחד עם זאת, אם במקום עבודה מסוים חלים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה המסדירים את חובת מתן השי לחג, על המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

עובדים מעלים לעתים טענות בדבר "נוהג" של מתן שי לחג. טענה זו עשויה להיות נכונה בנסיבות מסוימות, כאשר מדובר בשנים ארוכות של מתן שי לחג. יחד עם זאת, חשוב לזכור שנוהג הוא טענה שיש להוכיחה ואינה מתקבלת בקלות.

כיוון ששי לחג נחשב כ"טובת הנאה" אשר חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה, נהוג לזקוף לעובד את שווי המתנה, כיוון שלמעשה מדובר בהכנסה מעבודה.

האם חלה חובה על מעסיק להכשיר את מקום העבודה לפסח, והאם עובד ששומר על כשרות פסח יכול לסרב לבוא למקום העבודה אם הוא לא הוכשר?

לדברי עו"ד גירשביץ, אין כל חובה חוקית המחייבת מעסיק להכשיר את מקום העבודה בפסח. לכן לעובד אין זכות מוקנית בדין שלא להגיע למקום העבודה, גם אם המקום לא הוכשר כהלכה.

עם זאת, לעתים מעסיקים מנסים להגיע להבנות או פתרון עם עובדים המקפידים על הלכות הכשרות באופן שמאפשר להם לפעול על פי מצוות הדת. כך, למשל, ניתן להכשיר מקום עבודה או חלק מסוים במקום העבודה לטובת העובד וכן ניתן לאפשר לבצע עבודה מהבית במהלך ימי החג.