מאוגוסט 2022 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן כך שהסכום המירבי שיותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על 6,000 (במקום 11 אלף) שקלים ו-15 אלף שקלים בין אנשים פרטיים (במקום 50 אלף), כך אושר היום בוועדת חוקה חוק ומשפט. בנוסף אושרו שיעורי הקנסות המנהליים שיוטלו על אנשים פרטיים שיפרו את החוק, כל זאת במסגרת הצו של שר האוצר אביגדור ליברמן.

בהתאם להערכות, עדכון הסכומים יוביל לתוספת הכנסות למדינה של 150 מיליון שקלים בשנת 2022 ו-300 מיליון שקלים משנת 2023 ואילך. מהצו הוחרג מקרה של רכישת רכב על ידי אדם פרטי, שם התקרה עדיין תעמוד על 50 אלף שקלים. 

בבחינה שנערכה במשרד האוצר לקראת הכנת הצו, נמצאה מגמת ירידה בדפוסי גידול המזומן בתקופה של כניסת החוק לתוקף, שנבלמה עם פריצת משבר הקורונה. עוד נמצא כי גידול בשימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים כתחליף למזומן נמשך בשנים האחרונות. לפיכך, וכדי להגשים את תכלית החוק למאבק בהון השחור, פנה שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל, לקבלת אישור הוועדה להפחתת סכום התקרות. 

אכיפה: קנסות מנהליים של עשרות אלפי שקלים

כמו כן, אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים, לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק על ידי אנשים פרטיים. הקנסות המנהליים יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר. בחוק נקבעו גם הוראות שהפרתן תהווה עבירה פלילית בגינה כן ניתן יהיה להגיש כתב אישום. 

שיעורי הקנסות המנהליים:

  1. תשלום במזומן, בצ'ק או צ'ק מוסב של עד 25,000 שקלים - שיעור הקנס 10%.
  2. תשלום במזומן, בצ'ק או צ'ק מוסב מ-25,000 שקלים ועד 50,000 שקלים - שיעור הקנס 15%.
  3. תשלום במזומן, בצ'ק או צ'ק מוסב גבוה מ-50,000 שקלים - שיעור הקנס 25%.
  4. לעניין מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 שקלים ועד 8,500 שקלים - שיעור הקנס 5%.

עוד נקבע כי בעבירה מנהלית חוזרת (שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק ושבגינה הוטל קנס) יווסף על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה סכום השווה לקנס המינהלי הראשון. וכן נקבע כי מ-1 באוגוסט 2022 (כניסת עדכון הסכומים לתוקף) ולמשך שנתיים, לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 8,500 שקלים, אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה.