אפוטרופסות היא אמצעי משפטי שמאפשר למנות אדם אחר לטפל בענייניו של אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו ולנהל את חייו באופן עצמאי לפי ראות עיניו. אם אדם נמצא במצב זמני או קבוע שבו הוא לא מסוגל לנהל בעצמו את ענייניו האישיים, הבריאותיים או הכספיים, עקב הידרדרות ביכולת התפקוד ובמצב הקוגניטיבי, בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס חיצוני שיהיה אחראי עליו. יובהר כי ההחלטה על מינוי אפוטרופוס היא בידי בית המשפט והיא שוללת מאדם שמונה לו אפוטרופוס את האפשרות לקבל החלטות בענייניו.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין וגישור קארו, אנקרי ושות'

הליך למינוי אפוטרופוס הוא הליך מסורבל ויקר

ההליך למינוי אפוטרופוס הוא הליך מסורבל ששולל את עצמאותו של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס. אם לא הוגשה מראש חוות דעת של עובד סוציאלי בדבר הצורך במינוי אפוטרופוס יחד עם מסמכי הבקשה, בית המשפט יפנה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדי שיכין תסקיר על האדם שעבורו מתבקש המינוי ועל מבקש המינוי.

ייפוי כוח מתמשך הוא אמצעי משפטי שמהווה חלופה לאפוטרופסות אשר הגיע לעולם עם התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מבטא תפיסה שלפיה כל אדם זכאי להחליט מי יקבל את ההחלטות עבורו כאשר יהיה במצב בו אינו כשיר משפטית ואינו מסוגל לקבל החלטות בענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים.

הממנה רשאי לקבוע הנחיות והוראות ביחס לנושאים בייפוי הכוח המתמשך

באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין מקצועי שהוסמך לכך, כל אדם בגיר, כשיר משפטית וצלול בדעתו רשאי לבחור את מיופה הכוח או מיופי הכוח שיפעלו בשמו כאשר הוא יהיה במצב שבו לא תהיה לו אפשרות לקבל החלטות בענייניו באופן עצמאי. במסגרת ייפוי כוח מתמשך הממנה רשאי להנחות את מיופה הכוח שמינה ולקבוע כיצד עליו להתנהל בכל הקשור לענייניו האישיים, הבריאותיים והכספיים.

ייפוי כוח מתמשך מעניק לאדם את הכוח לבחור כיצד לנהל את ענייניו מראש ועל ידי כך מאפשר לו להתכונן למצב שבו הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות בענייניו בעתיד. חשוב לציין כי החלטות הממנה באשר למינוי מיופה הכוח מתקבלות כאשר הוא מבין את משמעות מעשיו וכשיר להחליט בעצמו לגבי חייו.

מהם הסוגים של ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נחלק לשלושה סוגים, כאשר בכל אחד מהסוגים הממנה מייפה את כוחו של מיופה הכוח לנהל עניינים מסוג שונה, רשאי לקבוע קווים מנחים והוראות למיופה הכוח ולהגביל את סמכויותיו לפי שיקול דעתו.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים - מיופה כוח מקבל הרשאה לנהל עניינים רכושיים, ובתוך כך לנהל חשבונות בנק, נכסים, השקעות ועוד.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים – בהתאם להנחיות בייפוי הכוח המתמשך, מיופה כוח מורשה לנהל את ענייניו הרפואיים של הממנה ולקבל החלטות ביחס לסוגי טיפול רפואי, רופאים מטפלים, ביצוע הליכים רפואיים, ניתוחים ועוד, למעט עניינים הקשורים במצב רפואי של חולה הנוטה למות.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים - מיופה הכוח מקבל הרשאה לנהל את ענייניו האישיים של הממנה, לדוגמא להחליט האם יעבור לדיור מוגן או ימשיך להתגורר בביתו, לנהל את ענייני הבית ועוד.

חלוקת סמכויות בין מספר מיופי כוח ומתן הנחיות מקדימות

הממנה רשאי לקבוע שמיופה כוח שמינה יפעל בשמו במספר סוגים של עניינים. כך, ניתן לקבוע שמיופה כוח אחד יפעל בעניינים אישיים ובענייני רכוש בעוד מיופה כוח אחר יורשה לפעול בעניינים רפואיים בלבד. חשוב להבהיר כי כוחו של ייפוי הכוח המתמשך אינו מסתכם בכך שהממנה רשאי לקבוע מי יהיה האדם שידאג לענייניו. בייפוי כוח מתמשך הממנה רשאי לקבוע למיופה הכוח הנחיות מקדימות והוראות שיחייבו אותו בעת ביצוע פעולות שפורטו בייפוי הכוח המתמשך.

במסגרת ההנחיות המקדימות הממנה רשאי לפרט את רצונו באשר להחלטות עתידיות שיתקבלו עבורו או לקבוע הוראות בנוגע לפעולות שיינקטו בשמו בעתיד. מעבר לכך, הממנה רשאי לציין כי אדם יוגדר כ"מיודע" כך שמיופה הכוח יחויב להעביר לו דיווחים שוטפים בנוגע לפעולות או החלטות בנושאים שהממנה קבע בייפוי הכוח. לא ניתן לבחור אדם מיודע שהוא קרוב משפחתו של מיופה הכוח אלא אם מיופה הכוח עצמו הוא קרוב משפחתו של הממנה. אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח פרטים על פעולות שביצע והחלטות שקיבל בנושאים שצוינו בייפוי הכוח המתמשך.

מהם היתרונות של ייפוי כוח מתמשך על פני הליך למינוי אפוטרופוס?

בעוד בהליך מינוי אפוטרופוס בית המשפט הוא הגורם שמכריע מי יהיה האפוטרופוס, עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע בעצמו מי יהיה מיופה הכוח אשר יקבל החלטות ויפעל בשמו בעתיד. יתרה מזאת, באמצעות מינוי אדם מיודע הממנה יכול לקבוע שאדם מסוים יפקח על פעולותיו של מיופה הכוח.

בהליך של מינוי אפוטרופוס בית המשפט קובע את היקף השליטה של האפוטרופוס על חייו של האדם שמונה לו אפוטרופוס ואילו בייפוי כוח מתמשך הממנה בעצמו רשאי לחלק את הסמכויות בין מספר מיופי כוח, לקבוע באילו תחומים יעסוק ייפוי הכוח המתמשך, להחליט האם תוקפו יהיה מוגבל או קבוע ועוד.

נוסף על כך, העלות הנלווית להכנת ייפוי כוח מתמשך היא נמוכה בהרבה בהשוואה לעלות הנלווית להליך של מינוי אפוטרופוס אשר עלול להימשך זמן רב. כמו כן, ההליך להכנת ייפוי כוח מתמשך הוא קצר וקל לעומת הליך למינוי אפוטרופוס.

מתי ואיך ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

רק עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין בישראל אשר עבר הסמכה ייעודית של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור אדם בגיר וצלול בדעתו.

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף במועד שהממנה אינו מסוגל להבין בעניין לשמו ניתן ייפוי הכוח ולהחליט בנוגע אליו או כאשר מתקיימים תנאים מסוימים שנקבעו בייפוי הכוח כי עם התקיימותם ייכנס ייפוי הכוח לתוקף (למשל כניסה למצב סיעודי), זאת בכפוף לכך שמיופה הכוח העביר הצהרה לאפוטרופוס הכללי לפיה התקיימו התנאים לכניסתו לתוקף. ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף בהחלטה משותפת של מיופה הכוח ושל משפחתו של הממנה במידה ויוכלו להעיד שהתקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. לא ניתן לקבוע בייפוי הכוח על כניסתו לתוקף בהחלטה בלעדית של מיופה הכוח.

אם אין הוראות מפורשות לגבי תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף, תידרש חוות דעת רפואית.

לגבי ייפוי כוח לעניינים רכושיים, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף גם אם האדם עדיין מסוגל להבין בדבר. אין בעצם הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה.

עורכי הדין נאוה אנקרי מלמד ויצחק קארו (צילום: סאלי פטל)
עורכי הדין נאוה אנקרי מלמד ויצחק קארו | צילום: סאלי פטל

משרד עורכי דין וגישור קארו, אנקרי ושות' עוסק בעריכת ייפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופוס, צוואות וירושות, גירושין ועוד. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.