התיישבות ביהודה ושומרון (ארכיון) (צילום: משה מילנר, לע"מ, חדשות)
אילוסטרציה | צילום: משה מילנר, לע"מ, חדשות

שבוע בלבד לאחר שאושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת חוק ההסדרה השנוי במחלוקת, המדינה הודיעה היום (שלישי) לבג"ץ כי היא בוחנת אפשרות להחיל את החוק. בתגובה לעתירה שנוגעת למאחז עדי עד בבנימין, כתבה המדינה כי "בהינתן חקיקתו של החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, נדרשת המדינה לבחון את שאלת השלכותיו של חוק זה על המבנים המצויים בקבוצה זו".

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

בתגובת המדינה לעתירה נכתב כי מדובר בשישה מבנים "המצויים מחוץ לאדמות המדינה המוכרזות", וגם על קבוצת מבנים נוספת שגבול אדמות המדינה חוצה אותה  וקטעי דרכים.

מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ביקשה ארכה על מנת להציג את עמדתה הרשמית בנושא, מכיוון שהוגשה עתירה בנוגע לחוקתיות של חוק ההסדרה. "בהינתן עובדה זו, תבקש המדינה להגיש הודעה מעודכנת ביחס לעמדתה בנוגע לבינוי הבלתי חוקי".

כמו כן, המדינה ביקשה למחוק את העתירה לגבי המבנים שנבנו על אדמות שהוכרזו כאדמות מדינה – תוך התבססות על הפסיקה הנוגעת לתפוח מערב, שקבעה כי אין לחייב את המדינה להרוס באופן מיידי את המבנים כל עוד נבחנת הסדרת הבינוי.

מעלה אדומים, תסופח? (צילום: מארק ניימן, לע"מ, חדשות)
האם החוק יוחל בבנימין? | צילום: מארק ניימן, לע"מ, חדשות

החוק שאושר בכנסת נועד, לפי לשון החוק, "להסדיר את ההתיישבות ביהודה והשומרון ולאפשר את המשך ביסוסה ופיתוחה". החוק מאפשר למדינה לרשום מקרקעין הטעונים הסדרה או נטילת זכויות השימוש וההחזקה בהם:

עוד קובע החוק כי "נטילת זכויות השימוש וההחזקה כאמור, תיעשה, ככל הניתן, בהתאם להוראות חוק הקרקעות הירדני, ככל שהן אינן סותרות את הוראות חוק זה, והיא תעמוד בתוקפה עד להכרעה מדינית בדבר מעמדו של האזור וההתיישבות בו". במקביל החוק קובע מנגנון פיצויים לבעלי הזכויות במקרקעין.

עוד נכתב בחוק כי "מצאו רשויות האזור כי בתקופה שקדמה ליום פרסומו של חוק זה נבנתה בתום לב התיישבות במקרקעין הטעונים הסדרה או ניתנה הסכמת המדינה לבנייתה, יחולו לגבי כל המקרקעין שעליהם נבנתה אותה התיישבות ערב יום פרסומו של חוק זה הוראות אלו - במקרקעין שאין בהם בעל זכויות במקרקעין – הממונה ישום אותם כרכוש ממשלתי; במקרקעין שיש בהם בעל זכויות במקרקעין – רשויות האזור ייטלו את זכויות השימוש וההחזקה במקרקעין ויעבירו אותן לממונה, אם מצאו כי הסכום שהושקע בבניית ההתיישבות עלה, בשעת הבנייה, על שוויים של המקרקעין בלי ההתיישבות באותה שעה".