במשרד הבריאות מזהירים את הציבור. אילוסטרציה
דעי את זכויותיך | צילום: AP, חדשות

בשנת 2013 גדלו ב-26% מספר ההחלטות לפיטורי עובדות בהריון לעומת שנת 2012 (הנתונים לא כוללים את משרד החינוך). עיקר הפגיעות באוכלוסייה זו נוגעות בהכנסה והיקף המשרה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

ריבוי הפניות בתקופת ההריון ואחרי הלידה נובע ממצוקות של העובדות בתקופה בה הן פגיעות וזקוקות למידע ולעיתים אף להתערבות של עו"ד כדי לממש את זכויותיהן בעבודה. בחודש מרס 2010 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים, אשר בין היתר האריך את חופשת לידה מארבעה עשר שבועות לעשרים ושישה שבועות. הוראות החוק הן הבסיס והתוקף לזכויות נשים בעבודה בעת ההיריון וחופשת הלידה.

לרגל יום האישה הבינלאומי עו"ד לאה דולברג, מנהלת קו המידע לזכויות נשים בעבודה של ארגון ויצו, ריכזה את התשובות לשאלות בסוגיות כמו: הגנה מפני פיטורים, זכות להיעדר בגין בדיקות רפואיות, הזכות לחופשת לידה ועוד.

זכויותיה של עובדת בהיריון:

חל איסור על מעביד לפטר עובדת בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר משרד הכלכלה. תקנה זו חלה ורק אם העובדת הועסקה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות במשך 6 חודשים. במידה ואין זה המצב, לא חל איסור פיטורים מכוח חוק עבודת נשים. אך פיטורי העובדת מחמת ההריון מהווים אפליה האסורה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. נוסף על האמור, מכוח חוק עבודת נשים חל על המעסיק איסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד.

עובדת בהריון אשר מועסקת לאורך שבוע עבודה מלא למעלה מ-4 שעות ביום, זכאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות במשך 40 שעות במהלך ההריון.

לאחר החודש החמישי להריון חל איסור על המעסיק להעביד אישה הרה בשעות נוספות, עבודת לילה או במהלך יום המוגדר כמנוחה שבועית. אלא אם היא נתנה את הסכמתה ובמקביל הציגה בפניו אישור רפואי לעניין זה.

חובת גילוי בדבר ההיריון

חובת גילוי בדבר ההיריון בעת התמודדות על משרה חדשה, חלה רק במקרים חריגים המתחייבים מאופי או מהות התפקיד המוצע למועמדת לעבודה. מומלץ לברר את הסוגיה הזו ואת מידת הרלוונטיות של ההיריון לאופי המשרה.

התפטרות לצורך טיפול בילד

עובדת לאחר לידה, זכאית להתפטר במשך 9 חודשים מיום הלידה, בתנאי התפטרות בדין פיטורים. תנאי המזכה את העובדת בפיצויים. כמובן שעליה לתת הודעה מוקדמת כפי שמוגדר בחוק. לאחר מכן העובדת זכאית לדמי אבטלה לאחר המתנה בת 90 יום.

כיצד משפיעה הארכת חופשת הלידה על זכויות התלויות בוותק של העובדת?

ותק לפיצויים
- התקופה בה העובדת איננה זכאית לתשלום דמי לידה, תחשב כחופשה ללא תשלום. חופשה כזו - מעל 14 יום לשנת עבודה - לא תיספר במניין וותק לחישוב פיצויים.
דמי מחלה - חופשת הלידה המוארכת יכולה להיכלל בחישוב צבירת ימי מחלה.
דמי הבראה - סע' 6(ה) לצו הרחבה בדבר השתתפות מעביד בהוצאות הבראה ונופש, קובע מפורשות כי: "לקביעת תקופת זכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי חוק". לפיכך, חופשת הלידה המוארכת תילקח בחשבון באופן מלא לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה.
תשלומים לקופת גמל - החוק לעבודת נשים קובע כי עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי, או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון לפי החוק האמור. הם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד להעביר תשלומים בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההריון. זאת בהנחה שהעובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם. שיעורי התשלומים ייקבעו לפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופה האמורה. חובת ההפרשה לקופת גמל קיימת רק בתקופה בה זכאית העובדת לדמי לידה, ואין חובה להפריש עבור העובדת לקופת גמל בגין תקופת חופשת הלידה בה העובדת אינה זכאית לדמי לידה.

עו"ד לאה דולברג מנהלת קו המידע לזכויות נשים בעבודה של ארגון ויצו

ויצו מעניקה סיוע משפטי בתחום העבודה בלשכות המשפטיות ובמסגרת קו המידע הפועל בימים א', ג', ה' בין השעות 11:00-15:00 בטלפון 03-6923825 והפורום לזכויות נשים בעבודה אשר פועל באתר www.starmed.co.il