תגובת "פמי פרימיום": "החברה מנהלת את פרוייקט תו נכה עבור משרד התחבורה על פי נהליו והנחיותיו".

תגובת משרד התחברוה: "ישנם קריטריונים ברורים למתן תווי חניה לנכים. בחינת הבקשות מתבצעת באופן שוויוני, בין אם היא מוגשת באופן ישיר על ידי בעל הרכב ובין אם מוגשת באמצעות מיופה כוח. במידה וישנם בקשות שנדחו בפעם הראשונה ואושרו בפעם השנייה, מבלי שחל שינוי במצבו הרפואי של מגיש הבקשה, משרדינו יבדוק זאת ויפעל בהתאם".