אילוסטרציה
הגירעון של כללית הסתכם ב-123 מיליון שקלי | צילום: חדשות 2
בצל המחאה ההולכת וגוברת על גורל הרפואה הציבורית בישראל, מפרסם משרד הבריאות דוח הקובע כי לראשונה שלוש מתוך ארבע קופות החולים במדינה סיימו את שנת 2010 בגירעון. בחינת דוחותיהן הכספיים של הקופות למחצית הראשונה של שנת 2011 מצביעה על המשך מגמת הגירעונות. תחזיות שנעשו על סמך הדוחות מלמדות כי כל קופות החולים צפויות לסיים את השנה הנוכחית עם הפסד במאזנן.

הפסדה של 'מכבי שירותי בריאות' ב-2010 הסתכם בכ-94 מיליון שקלים, ואילו קופת חולים 'מאוחדת' רשמה במאזנה גירעון של כ-14 מיליון שקלים, זאת לאחר מספר שנות עודף בחשבון הקופות. 'כללית', המעניקה שירותים ליותר ממחצית מתושבי ישראל, הציגה אמנם ירידה של כ-34% בגירעונה לעומת שנת 2009, אך חוותה גם היא הפסד בגובה של כ-123 מיליון שקלים.

לאומית - קופת החולים היחידה שרשמה עודף

קופת החולים שמספר מבוטחיה הוא הנמוך ביותר, 'לאומית', היא גם היחידה שנתוניה מצביעים על עודף ניכר בתוצאות הפעילות זו השנה ברביעית ברציפות, בסך של כ-35 מיליון שקלים. יש להדגיש כי חרף רווחי הקופה, שהוכפלו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, דוחותיה הכספיים מסוף שנת 2010 משקפים גירעון נצבר בנכסיה אשר מסתכם בכ-779 מיליון שקלים וחוסר יציבות פיננסית.

מקורן של כ-87% מהכנסות מגזר הקהילה בכל קופות החולים ושל כ-75% מהכנסות כלל המגזרים מגיע ממקורות ממשלתיים, זאת בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולחוק יסודות התקציב. תשלומי מבוטחי 'כללית', 'מכבי', 'מאוחדת' ו'לאומית' משלימים את יתרת הכנסות הקופות, שעלו בשנת 2010 בכ-8.4% לעומת שנת 2009. עלות סל שירותי הבריאות לשנת 2010 רשם גידול של כ-7.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכם בכ-30,333 מיליון שקלים.