דוח המבקר שפירא (צילום: חדשות 2)
ממצאים חמורים. אונ' בר-אילן, ארכיון | צילום: חדשות 2

מבקר המדינה יוסף שפירא חושף ליקויים קשים בהתנהלות אחת האוניברסיטאות הגדולות והוותיקות בישראל, אוניברסיטת בר אילן. בסקירה שנעשתה לאורך חודשים פברואר-ספטמבר 2011 מגלה דוח המבקר התנהלות קשה ובעייתית של בכירי האוניברסיטה, בראשם הנשיא פרופ' משה קוה, המנכ"ל ובכירים נוספים. "ממכלול הממצאים המתוארים בדוח זה, על חומרתם, כמותם והיקפם, משתקפת תמונה קשה המלמדת על התנהלות בלתי תקינה, עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות", נכתב בדוח.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

באוניברסיטה ישנו מנגנון מסודר הקובע את משכורות נושאי התפקיד בה - מרמת הנשיא ועד רמת סגן רקטור. ההתנהלות כפי שנחשפת בדוח המבקר באוניברסיטת בר אילן לא תאמה את המנגון הראוי, על פי שפירא. "נשיא האוניברסיטה הוא שקבע בפועל את שכר הבכירים באוניברסיטה, והוועדה לקביעת שכר בכירים שימשה למעשה חותמת גומי להמלצותיו", קובע שפירא. "כשהוועדה לקביעת שכר בכירים קיבלה החלטות שלא תאמו את רצון הנשיא, הן לא הוצאו אל הפועל אלא שונו למפרע לפי הנחיותיו".

על פי דוח המבקר, מנכ"ל האוניברסיטה חיים גליק, לא עבר את הנוהל התקין של קביעת שכר ושכרו - 50 אלף שקלים בחודש, נקבע ללא אישור ועדה. עוד נכתב בדוח המבקר: "נשיא האוניברסיטה, הוא היחיד שחתם בשם האוניברסיטה על ההסכם להעסקת המנכ"ל, מר חיים גליק, ללא חתימה נוספת וללא חותמת האוניברסיטה, בניגוד לתקנון האוניברסיטה ולנהליה".

משכורות לא מקובלות

בנוסף לתנאי העסקתו המקוריים של גליק מצוין כי "הובטחה לו הטבה עבור הצלחת פרויקט ה-ERP (מערכות מידע מוכללות) באוניברסיטה - פרויקט שביצועו טרם אושר באוניברסיטה בעת חתימת חוזה ההעסקה. מדובר בהטבה עתידית של 70,000 ש"ח עבור כל שנת העסקה של המנכ"ל, שתשולם עם סיום העסקתו. הטבה זו לא הובאה לדיון בוועדה לקביעת שכר בכירים ולא דווח עליה בוועדת הקבע שאישרה את ביצוע הפרויקט".

דוגמא נוספת לאי שקיפות בנוגע לשכר מעלה המבקר שפירא בנוגע לתנאי העסקתו של אחד הרקטורים באוניברסיטה, המבקר מציין כי ב-5.2.2006 שלח נשיא האוניברסיטה קוה מכתב למי שכיהן דאז כיו"ר הועדת לתקצוב ותכנון הפרופסור שמואל גרוסמן מכתב שאמור לקבוע את שכרו של הרקטור, המבקר מציין כי "מכתבו של פרופסור קוה נשלח מלשכת הנשיא, נשא את סמליל (לוגו) האוניברסיטה וסומן כמקובל בלשכת הנשיא במספר הסידורי".

שפירא מוסיף ומציין בדוח: "נמצאה בלשכת הנשיא טיוטת מכתב תשובה מפרופסור גרוסמן לפרופסור קוה, שהוכנה בלשכת נשיא האוניברסיטה, הנושאת מספר סידורי עוקב למכתב הנשיא. טיוטה זו נושאת את אותו התאריך של מכתב הנשיא". על כך קובע המבקר כי לכאורה הנשיא או מי מטעמו כתב מראש כבר את מסמך התשובה המאשר את הדברים לפי רצונו של הנשיא. עוד מזכיר המבקר כי פרופסור גרוסמן הועסק בעברו באוניברסיטה וכי בחוזהו בות"ת צוין כי יוכל להמשיך בעבודתו המחקרית במוסד, "בזמנו הפנוי".

פרופ' קוה בחר בפרופ' קוה

פרופ' משה קוה (צילום: חדשות 2)
פרופ' משה קוה | צילום: חדשות 2

הפרופסור קוה נכנס לתפקידו כנשיא האוניברסיטה בשנת 1996 וכיהן בו בקדנציה הראשונה שלו עד שנת 2009, מממצאי המבקר עולה כי למרות שבאופן רשמי מונתה ועדת החיפוש על ידי חבר הנאמנים של האוניברסיטה, היה פרופ' קוה עצמו מעורב במינויה ובהליך בחירתו שלו לכהונה נוספת כנשיא. טיוטת המסמך של ההחלטה להמליץ על המשך כהונתו הוכנה בלשכתו, והוא היה מעורב בניסוחה. ההחלטה על בחירתו לנשיא צוינה בטיוטת המסמך עוד לפני שוועדת החיפוש החליטה על המינוי ואף לפני שחבר הנאמנים מינה ועדה זו.

על פי דוח המבקר, נשיא האוניברסיטה הפרופסור קוה יצר מצב בו בחירת הנשיא נעשתה בצורה לא מסודרת מתוך המלצה כמעט מותנית עליו הוא עצמו וכך מציין המבקר שפירא בדוח: "הוועדה לא פעלה לאיתור מועמדים אלא חתמה על ההמלצה למינוי של פרופ' קוה שהוכנה בלשכתו", עוד מציין המבקר בדוח, "מעורבות זו מחזקת את האפשרות לניגוד עניינים ולפגיעה מהותית בתהליך בחירת הנשיא".

בפברואר 2010 פרסמה אוניברסיטת בר-אילן מכרז להפעלת מסעדה בבניין קורט לשפות באוניברסיטה. למכרז ניגש מציע אחד בלבד שזכה בסופו של דבר, אותו זוכה הקים חברת בת שהיא למעשה ניהלה את המסעדה במקום. חברת הבת שהוקמה לא עמדה בקריטריונים הנדרשים ועל כך נכתב בדוח המבקר התריע היועץ המשפטי הפנימי של האוניברסיטה.

מסעדה "משפחתית"

מבקר המדינה, יוסף שפירא (צילום: חדשות 2)
מבקר המדינה יוסף שפירא | צילום: חדשות 2

מבקר המדינה מתייחס לחברת הבת בדוחו ומציין כי, "חברת הבת של החברה הזוכה במכרז, היא חברה מנהל המכירות שלה, הוא גיסו של נשיא האוניברסיטה", כמו כן, "אחותו של נשיא האוניברסיטה, היא מרצה בכירה באוניברסיטה ובנו של מנהל המכירות אחיינו של נשיא האוניברסיטה - הוא מורשה החתימה שלה".

לדעת משרד מבקר המדינה, "עולה חשש כי החברה הזוכה התמודדה במכרז על מנת להעביר את הזיכיון לחברת הבת שלה, שגיסו של נשיא האוניברסיטה מנהל שלה, ואחיינו הוא בעל זכויות חתימה בה", מבקר המדינה ציין כי הוא רואה את הדבר בחומרה.

בנוגע להעסקת קרובי משפחה (נפוטיזם) באוניברסיטה, מציין מבקר המדינה יוסף שפירא בדוחו כי, "במועד סיום הביקורת נמצא כי כל עובד חמישי לפחות הוא קרוב משפחה של עובד אחר".

לסיכום הדברים מציין המבקר שפירא כי מדובר במקרים קשים במיוחד וכי, "לדעת משרד מבקר המדינה, יש להפסיק לאלתר מודל התנהלות זה. הממצאים החמורים המתוארים בדוח זה מובאים להנהלת האוניברסיטה ולפתחו של חבר הנאמנים של האוניברסיטה, של מל"ג-ות"ת ושל הממונה על השכר, כדי שיפעלו ללא דיחוי לתיקון הליקויים, כל אחד בתחומו.

תגובת אוניברסיטת בר אילן

"האוניברסיטה מוחה על הפער העצום בין האמירות הקשות וחסרות הבסיס המובאות בפרק מסקנות הדוח, לבין הממצאים המפורטים בגוף הדוח. ביטויים אלה מבוססים על פרשנות שאין לה אחיזה בעובדות המפורטות בדוח. בשנים האחרונות הייתה באוניברסיטה תנופת פיתוח הן בתחום המנהלי והן בתחום האקדמי, שכללה בנייה והטמעה של מערכות מידע ובקרה מתקדמות לצד הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה, פקולטה להנדסה ופקולטה לרפואה בצפת.

מטבע הדברים, במהלך קבלת אלפי החלטות הנגזרות מתנופת הפיתוח, נפלו תקלות שעליהן מצביע המבקר. האוניברסיטה מביעה סיפוק רב מכך שהמבקר קיבל את תשובותיה ביחס לנושאים רבים ומשמעותיים ומצרה על כך שעדיין יש התייחסות בדו״ח לנושאים שכבר תוקנו".

בנוגע לשכר הבכירים מציינים באוניברסיטה: "שכרם של העובדים הבכירים האקדמיים באוניברסיטה מותאם לשכרם של בכירים בכל האוניברסיטאות. נשיא האוניברסיטה, מתוקף תפקידו כעומד בראש המערכת, מעורב בגיוס עובדים בכירים וממליץ לוועדה לשכר בכירים על שכרם. המשכורות מאושרות כדין על ידי הוועדה. בר-אילן היא מן המוסדות האקדמיים הראשונים שבהם יש כבר שנים רבות ועדה לשכר בכירים. עניים שכרם של העובדים הבכירים הוסדר על ידי פורום נשיאי האוניברסיטאות עם הממונה על השכר".

בנוגע לשכר המנכ"ל חיים גליק נמסר: "שכרו של המנכ"ל והתנאים הנלווים לו הוגשו לממונה על השכר וקיבלו את אישורו. בונוס בגין הצלחה יוצאת דופן מקובל בשוק העבודה למנהלים בכירים, ומצוי כעת בדיון עם הממונה על השכר באוצר. המנכ"ל מעולם לא ביקש ולכן גם לא קיבל כספים מהקרן לקשרי מדע, וממילא גם לא היה מה להסתיר בנושא זה".

בעניין מעורבות לשכת הנשיא בהליכי בחירתו: "מעורבות לשכת הנשיא בהליכי בחירתו היתה טכנית בלבד, בשל פרישתה של עובדת שטיפלה בנושא באותם ימים. מבקר המדינה אישר כי מינוי חברי ועדת החיפוש נעשה כדין ולא נפל בו פגם. עם זאת, ההערה נלקחה בחשבון ובעתיד הנושא יטופל גם ברמה הטכנית ע"י גורם באוניברסיטה שאינו חלק מלשכת הנשיא".

תגובת האוניברסיטה בנוגע להפעלת המסעדה: "הדוח עצמו קובע כי נשיא האוניברסיטה כלל לא היה מעורב במכרז שבו נבחרה החברה לניהול המסעדה. החברה, שזכתה כדין, אינה נשלטת על ידי קרובי משפחתו של הנשיא".