קבוצת אשטרום חתמה על הסכם עם חברת הפניקס ואקרו נדל"ן לבניית מתחם משרדים ומסחר במתחם האלף ראשון לציון. החברה תיכנס כשותפה לפרויקט לאחר שתרכוש כ-22.5 אחוז. הצפי של הכנסות החברה מהפרויקט הוא כמיליארד שקלים.

החברה תבנה במתחם שלושה בניינים בשטח כולל של 129 אלף מ"ר לצרכי משרדים ומסחר וחניונים בשטח כולל של 90 אלף מ"ר. בנוסף, החברה תקים שני בניינים נוספים בשטח של כ-50 אלף מ"ר לשימוש חברת הפניקס.

משך ביצוע הפרויקט צפוי להיות בין 4 עד 6 שנים, בהתאם להנחיות מזמין הפרויקט. משך הביצוע ימנה

ממועד מתן צו התחלת עבודות, אשר להערכת החברה צפוי להתקבל במהלך הרבעון השני של שנת

.2022