ההתפתחות בעולם העסקים מביאה את בתי המשפט לענייני משפחה להתמודד עם הצורך בחלוקת נכסים כלכליים "חדשים" כגון: הערכת שווי סטארט אפ, אופציות, מניות, מטבעות דיגיטליים, נכסי קריירה וכיוצ"ב.

נכסים כלכליים כגון דירות וזכויות סוציאליות ניתנים להערכת שווי באופן די פשוט וברור. לצורך הערכת שווי דירה ממונה שמאי מקרקעין ולצורך הערכת שווי זכויות סוציאליות ממונה אקטואר.

לעומת זאת, הערכת שווי נכסים כלכליים "חדשים" מורכבת יותר ואחת הבעיות המרכזיות היא שמומחים שונים, יכולים להגיע לתוצאות שונות, בפערים גדולים האחד מהשני.

הערכת שווי סטארט אפ היא מלאכה מורכבת בפני עצמה. במקרה שבו אחד מבני הזוג, במהלך הנישואין, מקים סטארט אפ והצדדים עומדים בפני גירושים עולה השאלה מה שוויו במועד הקרע. לרוב, ימונה מטעם בית המשפט מומחה, אשר תפקידו להעריך את שווי הסטארט אפ ובין היתר, את שווי הידע, פיתוח הטכנולוגיה והתשתיות הקיימות. יש מקרים בהם נוצר מצב אבסורד - שצד אחד מחויב לשלם לבן הזוג האחר את חלקו בהערכת שווי הסטארט אפ, אלא שזמן מה לאחר מתן פסק הדין, הסטארט אפ לא עמד בציפיות ונסגר. בכך, נוצר מצב שבן הזוג שילם לצד האחר בעבור נכס שאין לו ערך.   

הקושי בהערכת שווי רלוונטי גם לגבי אופציות. בחלק מהמקרים, בן זוג קיבל בזמן הנישואין את האופציות ובחלק מהמקרים הוא יקבל את האופציות לאחר מועד הקרע. איזון המשאבים מתבצע נכון ליום הקרע – ובמצב של הערכת שווי אופציות עלול להיווצר עיוות משום שלרוב, מדובר בניירות ערך עם אופי ספקולטיבי. לדוגמא, כאשר בני הזוג נשאו שנים רבות בנטל ונצברו אופציות שחולקו ודווקא לאחר מועד פסק הדין, החברה הונפקה ושווי האופציות גדל משמעותית. ההתפתחות העסקית, מביאה את בתי המשפט לענייני משפחה לנהוג בגמישות בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. לדוגמא, לגבי הערכת שווי אופציות – יש מקרים בהם שווי האופציות יידחה למועד מימושן.

אחד הנושאים המורכבים בחלוקת רכוש בגירושים הוא הערכת שווי חברה. מעבר לקושי הטמון באופן החישוב והערכת השווי, העניין הופך להיות מורכב יותר, כאשר אחד מבני הזוג הינו בעל שליטה בחברה, מעורב בניהולה, בקיא בדוחות הכספיים ויש לו יכולת מהותית להשפיע על תוצאות הערכת השווי. במקרים מתאימים, ניתן לעתור לבית המשפט למינוי מומחה כלכלי עם סמכויות חקירה וזאת בכדי לבחון אם בוצעה בחברה פעילות שכוונה לפגיעה בהערכת השווי, לרבות הברחת נכסים, העתקת פעילות לצד ג', משיכות יתר ועוד.

הפערים בהערכת שווי באים לידי ביטוי גם לגבי "נכסי קריירה". המדובר בנכסים בלתי מוחשיים אשר נצברו ע"י אחד מבני הזוג במהלך תקופת החיים המשותפים ולעיתים, יש להם ערך כלכלי משמעותי. לדוגמא, כאשר בן זוג צבר במהלך החיים המשותפים תואר אקדמי ו/או מוניטין שבעקבותיהם חלה עלייה משמעותית בהכנסותיו, בן הזוג האחר יכול לעתור, במקרים מתאימים, ל"נכסי קריירה".

במסגרת הקריטריונים הנלקחים בחשבון בחישוב נכסי הקריירה יילקחו בחשבון לדוגמא: האם לבן הזוג יש כישרון טבעי אישי שגרם להתפתחות, מהי משך תקופת הנישואין, שווי כלל נכסי הצדדים, התקדמות בקריירה של כל אחד מהצדדים ועוד. הקושי טמון בכך שיש מקרים שהתשלום בגין הערכת שווי נכסי קריירה לא משקף את השינויים העתידיים. כך, לדוגמא, מקרה בו בן זוג חויב לשלם לצד האחר שווי נכסי קריירה ולאחר הגירושים, הצד ששילם איבד את יכולת השתכרותו (למשל: פיטורין, מצב בריאותי). מצב אחר הוא, ששכרו של בן זוג (שקיבל שווי נכסי קריירה) צמח משמעותית לאחר הגירושים.

לסיכום, התחום של דיני משפחה טעון ומורכב והקושי בהערכת שווי של נכסים כלכליים חדשים לא מקל על ההליך. בתי המשפט לענייני משפחה מתמודדים עם הצורך בחלוקת נכסים כלכליים חדשים על ידי מינוי מומחים, גמישות ויישום כל מקרה לנסיבותיו על פי ההלכות הנהוגות. בשל הפערים הגדולים שיכולים לגבי שווי הנכסים, מומלץ עוד טרם ניהול ההליך המשפטי, לברר את ההיבטים המשפטיים ואת ההיבטים הכלכליים לגבי ערך אותם נכסים כלכליים חדשים.

מאת ערן עזרא, עו"ד ונוטריון, ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון