תגובת לשכת שר האוצר: "ניסיון התכנית ליצור סתירה בין התנהלותו של השר כחלון תחת הסדר ניגוד העניינים בעניין מתווה הגז ובין התנהלותו כשר תקשורת נועד לכישלון עובדתי ומהותי. הן עם כניסתו של השר כחלון למשרד האוצר והן עם כניסתו למשרד התקשורת, הצהיר כחוק על כל הנושאים הקשרים והפעולות שיש בהן כדי ליצור אפילו מראית עין של ניגוד עניינים. משנקבעו המסגרות לחשש שכזה, השר כחלון פעל ופועל על פי הנדרש ובהלימה מוחלטת לדרישות החוק ולהוראות משרד המשפטים. כל הטענות שהובאו בשאלותיכם נסתרו בעובדות ובראיות אחת לאחת.

מיותר לציין כי הסדר ניגוד העניינים שנערך לשר כחלון עם כניסתו למשרד התקשורת קוים במלואו וכלשונו בכל  תקופת כהונתו ובשום שלב לא פעל בניגוד עניינים כלפי חברת הוט ולראייה, במקרה היחיד בו היה מנוע מלעסוק בנושא פעל בהתאם. כל הטענות המובאות בכתבה עברו בחינה ואישור של גורמי המקצוע במשרד בזמן אמת ונבחנו על ידי הגורמים הממונים על סוגיית העמידה בהסדר ניגוד העניינים הן במשרד התקשורת והן במשרד המשפטים. השר כחלון פעל בכל שנותיו במערכת הציבורית ללא דופי וע"פ כללי המנהל התקין וכך ימשיך לעשות בעתיד. כל ניסיון להטיל דופי בהתנהלותו הינה עיוות המציאות באופן שיקרי ומכוון".

תגובת חברת הוט בשמה של עמליה זרקא, אחותו של השר משה כחלון: "גברת זרקא מונתה על סמך כישוריה וניסיונה העשיר כשנתיים קודם למינוי אחיה לשר. עם מינויו נעשו ההתאמות הנדרשות בשקיפות מלאה עם יועץ המשפטי לממשלה, ובהתאמה דווקנית להסדר ניגוד העניינים. האחות דיווחה באופן מלא על הרכב שכרה, ואכן הסכימה לבצע תיקונים ככל שתידרש, אבל מעולם לא נדרשה לכל תיקון נוסף. האופציות המדוברות ניתנו לפני שכחלון מונה לשר ולא היו תלויות בביצועי החברה או ברווחיותה. גם הטענה לגבי שווין שגויה".

תגובת משרד המשפטים: "לשר כחלון בשנת 2009 נקבע כי לא יהיו במנגנוני השכר של גב' זרקא רכיבים התלויים ברווחיות החברה. חוות הדעת לא התייחסה לאופציות או לזכויות שכבר הוקצו לגב' זרקא בטרם עריכתה. תגובת המדינה לבג"צ הוגשה על סמך התייחסות הגורמים הרלוונטיים, כאשר כל העובדות בה אומתו בתצהירו של מנכ"ל משרד התקשורת".

  "עובדה" , חמישי, מיד אחרי החדשות