היום (שני), אנו מציינים את ראש חודש אב, שפותח את תשעת הימים - ימים של אבלות הנהוגים עד צום תשעה באב. דיני האבלות של תשעת הימים רבים, ובמקרים רבים משבשים את שגרת היום יום. דווקא בשל כך, ראוי לתת להם תשומת לב מיוחדת, כיוון "שלא בשמים היא" וכדאי שנשקיע מאמץ בעבור בית מקדשנו, ולו תשעה ימים בשנה, ו"כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה".

מכונת כביסה (צילום: iStock)
אסור גם ללבוש בגדים מכובסים. לתינוקות מותר | צילום: iStock

יש לציין שאיסור הכיבוס, התספורת והגילוח, הינם איסורים מדין המשנה והגמרא במסכת תענית, ועל כן יש להם חשיבות רבה ביותר. לכן, גם אלו שלא נהגו באיסור הגילוח מי"ז בתמוז עליהם להשתדל ולהקפיד בתשעת הימים, שכן זהו דין ממש ולא "רק" מנהג אבלות. לכל הפחות, יש להקפיד על כך משבת חזון ואילך שזהו דין המוסכם לכל השיטות.

כביסה וניקיון

דין הכיבוס הינו כאמור, מדין המשנה והגמרא, ועל כן חומרתו גדולה. הספרדים נוהגים באיסור זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב ואילו האשכנזים נוהגים בכל תשעת הימים. דיני כיבוס כוללים שני איסורים: איסור לבישת בגדים מכובסים (אסור גם ללבוש בגדים חדשים) ואיסור כיבוס.

אם אדם לבש את הבגד כשעה הרי הוא נחשב כ"אינו מכובס", ולכן הפתרון המומלץ הוא ללבוש לפני ר"ח אב למשך כשעה, בבית, את כל הבגדים אותם אנו עתידים ללבוש בתשעת הימים. ניתן ללבוש את כל הבגדים זה על גב זה וזה נחשב כאילו לבשתם את כולם.

אם לא הספקתם ללבשם לפני ר"ח, ניתן בשבת חזון ללבוש למשך כשעה את הבגדים בהם אתם רוצים להשתמש במהלך השבוע, ובלבד שלא יהיו אלו בגדים המיוחדים לימות החול בלבד שאז יש הכנה ניכרת מקודש לחול. בגדי חול שנוהג ללבשם במהלך שהותו בביתו בשבת, רשאי ללבשם בביתו ואז אין ההכנה ניכרת ובלבד שלא יאמר בפיו בפירוש שמכינם לשבוע זה. בבגדים תחתונים יש להקל ולהתיר בלבישת מכובסים. אמנם בגדים חדשים מעין אלו אסורים ובשבת אפשר להקל אם קיים צורך בכך.

לגבי ילדים (עד גיל 6-7), יש מקום להקל ולכבס לפי הצורך (וגם בילד גדול יותר שבגדיו מתלכלכים מאוד ניתן להקל). בכל מקרה, כאשר נאלצים לכבס, אין להעמיס על המכונה בגדים שאין הכרח לכבסם, אף שיש מקום במכונת הכביסה.
אם בגד התלכלך בכתם קטן שאפשר לנקותו בנקל (ע"י מטלית לחה וכדומה) - יש מקום להקל לנקותו כיוון שאינו נראה כמסיח דעתו מן האבלות בדבר קטן שכזה.

לכבוד שבת מותר ללבוש בגדים מכובסים, ומותר לכבס אם אין לו נקיים, אבל אסור להשתמש בסדינים מכובסים. כמו כן, גם לכבוד שמחה כמו ברית, פדיון וכדו', התירו ללבוש בגדים מכובסים.
בנוסף, אם קיים צורך רציני כגון פגישה עסקית חשובה, מפגש שידוכים וכו', ניתן להקל ולהחליף למכובסים.

סדינים מפות ומגבות נכללים באיסור מכובסים ועל כן אסור להשתמש בהם, אלא אם כן השתמש בהם לפני כן ואפילו שימוש קטן. אם התלכלכו מאוד, יש להקל ולהחליף למכובסים. אורח בבית מלון רשאי להשתמש במצעים שהחליפו עבורו.

בכלל כיבוס גם גיהוץ נאסר, ואמנם לצורך שבת חזון ניתן להקל ולגהץ. מותר לצחצח נעליים בתשעת הימים, ומותר לשטוף רצפות ובוודאי שבמקום לכלוך אין להחמיר כלל.

תספורת וגילוח

הספרדים נוהגים באיסור זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב והאשכנזים נוהגים בכל תשעת הימים. תספורת ילדים (עד גיל 9), יש להקל עד שבוע שחל בו תשעה באב.

אם מדובר בברית מילה, אבי התינוק, הסנדק והמוהל מותרים בגילוח עד שבת חזון. הגילוח מותר רק ביום הברית ולא לפני כן.

המוזמן לפני שר או אדם חשוב, וכן הנצרך לגילוח לצורך קידום עסקים כך שאם לא יתגלח, יעשה רושם שלילי על לקוחותיו ועלול להגיע להפסד ממון - התירו לו להתגלח עד שבוע שחל בו תשעה באב. כמו כן, אין קוצצים ציפורניים, אולם לכבוד שבת ולצורך מצווה מותר.

ילד וספר אחרי תספורת בוחנים את התספורת במראה (צילום: jupiter images)
שכחתם להסתפר? חכו לאחרי תשעה באב | צילום: jupiter images
רחצה

האשכנזים נוהגים באיסור רחצה החל מר"ח אב ואילו הספרדים נוהגים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. הרחצה שאסורה היא רחצה לתענוג, אך רחצה לנקיות, לדבר מצווה, או רפואה מותרת.

מי שגופו מלוכלך (צבע, בוץ וכדומה) יכול לרחוץ בחמין על מנת להסיר את הלכלוך.

מקלחת לצורך הסרת זיעה מותרת בצונן (ואין צורך שהמים יהיו קרים ממש אלא פושרים) ובלבד שהרחצה תהיה מהירה ועניינית ולא תתארך ל"רחצת תענוג". בכל מקרה, אדם המיוזע חייב להתקלח ויש לדאוג שלא להסתובב מיוזעים בימים אלו, שדבר זה פוגע באחרים וזוהי חסידות שוטה המביאה לחילול השם, ובפרט שהדבר נעשה אצל תלמידי חכמים.

לכבוד שבת מותרת רחצה בחמין וכן לטבילת מצווה מותרת רחצה בחמין. למעוברת בחודש התשיעי וליולדת גם התירו רחצה כדרכה בחמין.

מי שנצרך לשחות בבריכה או מרחצאות מטעמי רפואה (בעיות גב וכדומה) - מותר לו לשחות ובלבד שהשחייה תהיה "עניינית" ולא ישהה להתענג במים.

לימוד שחייה לילדים - יש מקום להקל עד שבת חזון מאחר ומטרת השחייה היא לימודית ולא לתענוג. אמנם יש להחמיר בשבוע שחל בו תשעה באב, ובייחוד בילדים המבינים עניינה של האבלות (מגיל 9 ומעלה). בכל מקרה יש להדריך את הילדים שלא להשתכשך במים אלא להיכנס לצורך הלימוד בלבד ולצאת מיד לאחר מכן.

בשר ויין

האשכנזים נוהגים באיסור זה מר"ח אב ואילו הספרדים מב' באב. הגדרת תבשיל בשרי: כל תבשיל שיש בו לפחות יחס של 1/60 בין הבשר לשאר המרכיבים. בימים אלו אסור לאכול אפילו תבשיל עם רוטב בשרי. מאכל פרווה שנתבשל בכלי בשרי מותר. יש לחנך בכך גם את הקטנים מגיל 6 ומעלה ויש המקלים לאסור רק מגיל 9 (הגיל שבו מתחיל להבין עניין האבלות, וכמובן שצריך לדון כל ילד לגופו והגילאים הנ"ל הם רק בבחינת הכלל).

תבשיל שמעורב בו יין - רבים התירו וניתן לסמוך ולהקל. בהבדלה יש לתת את היין לקטן בגיל 6-9, אם יש לו רק בת בגילאים אלו - ייתן לה לשתות. אין לו בן או בת בגילאים אלו - ישתה בעצמו.

לחולה מותר לאכול כדרכו. בסעודת מצווה של מילה, פדיון בן וסיום מסכת - מותרת אכילת בשר ושתיית יין.

קניות וברכת שהחיינו

שופינג (צילום: berekin, Istock)
תתאפקו עם השופינג עוד כמה ימים? | צילום: berekin, Istock
אין מברכים שהחיינו בשבת חזון, אולם יש המקלים בכך. יש להחמיר אלא אם כן יש צורך גדול בכך.

אסור לקנות בגדים וחפצים חדשים כלל, כיוון שזה מסיח את הדעת מן האבלות, ובחפצים זולים שאין בהם חשיבות גדולה, כגון סירים וכלי אוכל ניתן להקל.

אם אדם קונה את החפץ לצורך ולא רק ל"הרווחה", כגון כאשר נתקלקל הישן ונצרך לו, או לחילופין, אם רוכש לצורך פרנסה (כגון רכב לצרכי עבודה) יש להקל ויברך שהחיינו לאחר תשעת הימים.

נעלי בד לתשעה באב - מותר לרכוש, ויש ללבשם לפני תשעה באב. אם החפץ במבצע שיחלוף לאחר תשעת הימים - מותר לרכשו.

מותר לרכוש מתנה עבור שמחה המתקיימת בתשעת הימים, כגון ברית, פדיון וכו'.

מוזיקה, בידור ובילוי

בתשעת הימים יש להחמיר בשמיעת כל נגינה למעט שירי קודש שקטים בהם יש מקום להקל. יש מקום להחמיר גם במוסיקת רקע, אלא אם הצורך בכל גדול כגון בזמן נסיעה, שאז יכול להקל ובפרט עד שבוע שחל בו תשעה באב יש יותר מקום להקל.

יש להימנע מהאזנה או צפייה בתוכניות משעשעות, וכן מהאזנה או צפייה בתכנית עם קטעי קישור משעשעים או מוזיקליים, ולכל הפחות ראוי להנמיך את הווליום בזמן השירה. אפילו ניגון למטרה לימודית אסור בתשעת הימים ולצורך פרנסה במקום הפסד יש שהתירו עד שבוע שחל בו ט' באב.

אין ראוי כלל לערוך טיולים בתשעת הימים, הן מצד מנהגי האבלות והן מצד הסכנה.

בניה שיפוצים וגינון

אין עוסקים בכל בניין של שמחה בתשעת הימים. הגדרת בניין של שמחה הוא שיפוץ שבא לצורך הרווחה ותענוג, אך אם השיפוץ בא לתקן קלקול (כגון סיוד לאחר נזילת מים וכו') - יש להתיר.

שיפוץ אותו החלו לפני ימי בין המצרים, בשעת הצורך ניתן להקל עד שבוע שחל בו ט' באב. אמנם, אם יכול לדחות את השיפוצים בלי הפסד גדול, תבוא עליו ברכה. אם יש לו מספר קבלני שיפוצים, כל אחד נידון בפני עצמו ואין להתחיל כל שלב חדש בשיפוץ בתוך תשעת הימים.

יש להימנע מלקנות, לשכור או להיכנס לדירה חדשה, ורצוי אף להימנע מחיפוש דירה בימים אלו. נטיעה של שמחה, כגון פרחים ועצי נוי - אסורה בימים אלו, אולם ניכוש עשבים מותר.

>> הכתבה התפרסמה באתר כיפה

>> למה עדיין מציינים את תשעה באב?