NEXTER
NEXTER

פיקוד העורף הפעיל את מערכת "מסר אישי" ברוב המדינה

החל מהשעה 8:00 הבוקר שולח פיקוד העורף הודעות דמויות SMS למכשירי הסלולר בכל אזור בו הופעלה אזעקה. מה צריך לעשות כדי לקבל את ההודעות? רק לוודא שנמצאים בטווח עם מכשיר תומך

יאיר מור | NEXTER | פורסם 25/07/14 10:59