לראשונה מאז הריקול שטראוס מפרסמת את הערכותיה למידת הפגיעה בתוצאות הכספיות של החברה. במסמך שפרסמה היום (חמישי) הקבוצה, ועליו חתומים גיורא בר דעה, נשיא ומנכ"ל החברה ואריאל שטרית, סמנכ"ל הכספים, מוערך על פי אומדנים ראשוניים, כי בשל אירוע הריקול והשבתת המפעל בשנת 2022 צפויה פגיעה ברווח הנקי של החברה לשנה זו בהיקף של 170-230 מיליוני שקלים.

הפגיעה הזו צפויה בשל הריקול לכל מוצרי מפעל הממתקים בנוף הגליל, סגירת המפעל והשבתתו העתידית, כלומרת התניית אישור הייצור במפעל לתקופה של שלושה חודשים או עד לתיקון הליקויים שנמצאו בו על ידי משרד הבריאות.

החברה מפרסמת את ההודעה היו, כשבועיים לפני שתידרש לדווח על כך באופן רשמי בדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשני של 2022, שיתפרסמו ב-25 במאי. על פי הודעת שטראוס, צפויה פגיעה ברווח הנקי של החברה ברבעון הראשון בהיקף של 115-125 מיליוני שקלים. הערכת החברה נשענת על אומדנים הכוללים קיטון במכירות בגין זיכויים ללקוחות החברה, עלויות איסוף המוצרים מהרשתות והחנויות, אומדן היקף השמדת מלאים, עלויות פיצוי לפי קביעת החברה לצרכנים, עלויות נלוות נוספות וכן בהתחשב בהשפעת המס. 

לגבי כל שנת 2022, הערכות החברה על פי אומדנים ראשוניים,  כי בשל אירוע הריקול והשבתת המפעל צפויה פגיעה משמעותית ברווח הנקי של החברה לשנת 2022 בהיקף של 170-230 מיליוני שקלים. בנוסף לאומדנים הרלוונטיים ביחס להשפעות על התוצאות הכספיות ברבעון הראשון לשנת 2022, האומדנים לשנת 2022 בכללותה כוללים אומדנים בדבר עלויות השבת המפעל לכושר יצור מלא, אובדן רווחים בהתאם לתחזיות בדבר מועד סיום השבתת המפעל וחזרה לייצור ומכירות המבוססות על תרחישים אפשריים שונים, עלויות נלוות נוספות וכן בהתחשב בהערכת החברה בדבר קיומו של כיסוי ביטוחי לחלק מהנזקים שנגרמו לחברה.

החברה גם מציינת שני גורמים שעלולים להיות משמעותיים אך כרגע אינה יכולה להעריך את מידת חומרתם. ראשית ההשפעה העתידית על נתחי השוק של החברה במוצרי הממתקים. בשטראוס מוסרים כי הפגיעה בנתח השוק תלויה בין היתר במועד סיום השבתת המפעל וחזרתו לפעילות מלאה וכן בהשפעות עקיפות של אירוע הריקול על תוצאות החברה אם וככל שיהיו.

כמו כן, החברה מציינת את הליכים המשפטיים שמתנהלים מולה בגין הריקול. "יודגש כי נכון למועד דוח זה, החברה אינה יכולה להעריך את ההשלכות בגין הליכים משפטיים  בקשר עם אירוע הריקול והשבתת המפעל ובכלל זה הליכים משפטיים שכבר הוגשו כמפורט בדיווחי החברה, וכן הליכים או דרישות נוספים ככל שיוגשו".