רשויות מנהליות מחזיקות במידע רב ולעתים קרובות המידע עשוי להיות בעל ערך עבור האזרח ולסייע לו בהליכים שונים. הדבר נובע מכך שהיבטים רבים בחיינו מתנהלים בקשר הדוק עם משרדי ממשלה ועיריות. הדוגמאות לכך רבות ומגוונות ובין השאר: רשויות מקומיות אחראיות על הטלת ארנונה, על רישוי עסקים, הן מהוות רשויות חינוך מקומיות, הן מוסמכות להקצות קרקעות ללא תמורה; משרד החינוך אחראי למכלול ההיבטים הכרוכים בחינוך ילדינו; משרד התחבורה אחראי על מתן רישיונות נהיגה, התלייתם ושלילתם; המשרד לביטחון פנים על רישיונות כלי ירייה, ועוד.

היבט נוסף בהקשר זה הוא חובת המכרז לה כפופים גופים ציבוריים. חוק חובת המכרזים קובע כי המדינה וגופים ציבוריים נוספים אינם רשאים להתקשר בחוזה לביצוע עסקה, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה אלא במכרז פומבי. פקודת העיריות מטילה חובת מכרז על עיריות. לחובת המכרז משמעות רחבת היקף הן מבחינה כלכלית והן מבחינת שמירה על ערך השוויון וטוהר המידות.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד ד"ר רותי קמיני לחץ/י כאן.

המידע עשוי להיות בעל ערך לאזרח

הרשות המנהלית מחויבת לפעול לפי כללי המשפט המנהלי ולקיים הליכים תקינים. בעיקר מחויבת הרשות שלא לחרוג מהסמכויות המוקנות לה בחוק, לפעול באופן ענייני והגון, לבחון את מלוא הנתונים העובדתיים הרלוונטיים, לקבל החלטות סבירות ומידתיות תוך בחינת מכלול השיקולים הנוגעים לעניין ולהתעלם משיקולים זרים.

ככלל, רשות מנהלית מחויבת לערוך פרוטוקולים המשקפים את דיוניה. מכוח עקרון השקיפות ונוכח הכפיפות לביקורת ציבורית ומשפטית, מצופה מהרשות מנהלית לתעד את ההליכים המתנהלים אצלה.

ההתנהלות המנהלית בכלל ובהקשרים שהוזכרו בפרט משתקפת, או אמורה להשתקף, במידע הנערך, נאסף ומתועד באותם גופים. מכאן שהליך מנהלי תקין ישתקף בתיעוד מלא ומסודר, ובאותה מידה הליך לא תקין ישתקף במידע גם כן. מכאן נובעים היתרונות שבבקשת מידע מהרשות המנהלית על פי חוק חופש המידע.

ניקח כדוגמה את משרד התחבורה המתלה רישיון נהיגה בטענה כי בעל הרישיון לא התייצב לבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בעל הרישיון ירצה לדעת, מדוע זומן מלכתחילה למכון הרפואי? על בסיס איזה מידע? מתי הוחלט על התליית רישיונו ומדוע?

בתחום דיני הארנונה: לא פעם רשויות מקומיות מחייבות בעלי נכסים בתשלום ארנונה רטרואקטיבית. ככלל חיוב רטרואקטיבי פסול, אלא אם מתקיימים חריגים שהרשות המקומית מצליחה להצביע עליהם. במקרה כזה ירצה הנישום לקבל את מלוא המידע המצוי בתיק הארנונה ולבחון את התהליך שהוביל לגבייה הרטרואקטיבית.

דוגמה טובה נוספת מתחום המכרזים: ברור שלמשתתף במכרז יש בהרבה מקרים עניין במידע שקשור למכרז, כמו למשל, הפרוטוקולים של ועדת המכרזים. למשתתף זכות לקבל מידע על אודות המכרז מכוח היותו משתתף. עם זאת, גם לאזרח שלא השתתף במכרז עשוי להיות עניין במידע על אודות האופן בו התנהל ההליך, וזכאותו לקבלת מידע זה מבוססת על חוק חופש המידע.

היתרונות בהגשת בקשה לקבלת מידע

בבקשת מידע על פי החוק טמונים יתרונות מעשיים. בראש וראשונה, אם אזרח סבור שרשות מנהלית נהגה כלפיו שלא כדין - בקשת מידע תאפשר לו לגבש את התשתית העובדתית והמשפטית לשם ניהול ההליך המשפטי. בד בבד מתן מענה לבקשה על ידי הרשות לעתים מביא אותה, לכשעצמו, לכדי בדיקה עצמית של התנהלותה. כאשר איסוף המידע מוביל את הרשות למסקנה שיש טעם בטענותיו של האזרח, לפעמים היא תעדיף שלא להסתכן בהליך משפטי וכך הבקשה לכשעצמה תוביל לתוצאה הרצויה עבור האזרח.

בקשה ועתירה לפי חוק חופש המידע

הרשויות המנהליות הן נאמן של הציבור בפעולותיהן ומכאן הזכות של כל אזרח לקבל מידע בהתאם לחוק חופש המידע. החוק קובע לוח זמנים שבמסגרתו הרשות מחויבת לקבל החלטה בבקשה ולהעביר את המידע. בהתאם לחוק, הרשות אינה רשאית לסרב למסור מידע אלא בהתקיים התנאים הנקובים בו. במצבים שבהם הרשות שוקלת לסרב למסור מידע, החוק מחייב אותה לאזן בין השיקולים הרלוונטיים ובכל זאת לבדוק אפשרות להעביר את המידע או חלק ממנו.

חשוב לדעת שבקשות לקבלת מידע לא תמיד נענות בחיוב, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוק או באופן ענייני. ככל שהרשות המנהלית נהגה באחד האופנים הללו, ניתן להגיש נגדה עתירה לפי חוק חופש המידע לבית המשפט לעניינים מנהליים.

במסגרת משרדי טיפלתי במקרה שבו רשות "התעלמה" מבקשה לקבלת מידע, וזמן קצר לאחר שהוגשה נגדה עתירה העבירה את המידע המבוקש במלואו. במקרה אחר, רשות מנהלית ענתה, לבקשת מידע שהגשתי, בתיאור מילולי של התנהלות ההליך בעניין אותו לקוח, ונמנעה מלהעביר את המידע המבוקש. לאחר דין ודברים, וכשהרשות עדיין לא העבירה את המידע, הוגשה נגדה עתירה לפי החוק. במהלך ניהול העתירה הרשות העבירה את המידע בשלבים, ובסופו של דבר בית המשפט חייב אותה בהוצאות לטובת הלקוח. המידע שנאסף הצביע על הליך לא תקין, בגינו הוגשה דרישה לפיצויים נגד אותה רשות.

עו"ד ד"ר רותי קמיני עוסקת במשפט מנהלי, נזקי גוף ותאונות, משפט מסחרי ועסקים ורישום פלילי. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.