שר התקשורת אריאל אטיאס - שס (יח``צ: אתר הכנסת)
"מחובתי להפסיק את הנוהג". השר אטיאס | יח``צ: אתר הכנסת

משרד התקשורת הודיע היום (ה')על החלטתו הסופית בדבר איסור על העלאת תעריפים בסלולר במהלך תקופת התחייבות. לאחר שימוע שערך למפעילים במשך חודשים ארוכים הגיע המשרד לכלל החלטה שתאסור העלאת תעריפים בתקופת התחייבות, אך רק בסלולר בשלב זה, וזאת לאחר שהגיע למסקנה שהבעיה מתמקדת בשוק הסלולרי ולא בשוק הנייח. ההחלטה של משרד התקשורת תיכנס לתוקפה החל מינואר שנה הבאה.

על פי החלטת המשרד בעת קביעת תנאי ההתקשרות מראש בעסקאות הכוללות תקופת התחייבות, מפעילי הסלולאר יחויבו להציג למנוייהם את תנאי ההתקשרות באופן שיהיו סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל תקופת ההתחייבות.

באשר לתעריפי ההתקשרות, אלה ייקבעו ביום ההתקשרות על ידי המפעיל ויהיו אחידים ונקובים בשקלים חדשים למשך כל תקופת ההתחייבות. למרות זאת, במהלך תקופת ההתקשרות, המפעיל יהיה רשאי לספק את שירותיו למנוי בתעריפים זולים מאלה שנקבעו מראש בהסכם ההתקשרות.

לדברי משרד התקשורת המנוי כבול בהתחייבות אשר הפרתה כרוכה בתשלום דמי יציאה או עמלת מעבר. כך למשל, בהסכמי ההתקשרות נקבעו שיעורי העלאה שנתיים שהגיעו לעיתים עד ל-30%, והמפעילים אף שמרו לעצמם את הזכות לצבור מספר העלאות במהלך תקופת ההתחייבות.

היעדר שקיפות וודאות בהצגת המידע המצב הנוהג כפי שתואר לעיל, בו מוצג למנוי תעריף ובו בעת שומר המפעיל לעצמו הזכות להעלות את התעריף מעת לעת עד שיעור מירבי כאמור, יוצר בעיות צרכניות עיקריות, אשר מחריפות שעה שהמנוי כבול בהתחייבות אשר הפרתה כרוכה בתשלום דמי יציאה או עמלות מעבר: היעדר שקיפות לצורך השוואת המסלולים בין החברות, ואי ודאות, שיכולה לגרום להעלאת מחירים מיד כאשר הלקוח מתחייב לתוכנית מסוימת.

שר התקשורת אריאל אטיאס: "מחובתי להפסיק את הנוהג של העלאת התעריפים לציבור הצרכנים הסלולאריים בישראל בתקופת ההתקשרות. אין זה סביר שהחוזה הנו חד-צדדי שבו החברה מעלה תעריפים כראות עיניה והלקוח נותר כבול להסכם".