_OBJ

מדד המחירים לצרכן לחודש יוני הפתיע וזינק ב-0.9% לעומת תחזיות האנליסטים בשוק ההון שהעריכו כי המדד לחודש יוני יעלה בשיעור שבין 0.3% לבין 0.4%.

מדד יוני הושפע בעיקר מהתייקרות הדלק בשיעור של כ-10%, שתרמה את רוב העלייה במדד. בנוסף, השפיעה העלייה העונתית במחירי ההלבשה שעלה ב-13.8%. סעיפי הדלק וההלבשה תרמו לעלייה של 0.66% מהמדד.

בנוסף, נרשמה עלייה בלתי צפויה בסך של 0.7% בסעיף הדיור אשר תרם אף הוא לזינוק המפתיע במדד. עלייה זו משקפת המשך התייקרות שכר הדירה הנקוב בשקלים. עוד עלו -הוצאות נסיעה לחו"ל וסעיף ההנעלה. סעיף הדיור תרם לעלייה של 0.12%.

מנגד, הוזלו במיוחד ספרי הקריאה, (11.6%-) זאת בעקבות המבצעים חסרי התקדים שנרשמו בחודש הקודם שבו נערך שבוע הספר. כמו כן הוזלו העופותך ומחירי הפירות והירקות הטריים ומחירי החשמל שירדו ב-3.5%.

בעקבות כך עומדת האינפלציה השנתית (12 חודשים אחרים) ב-3.6% - 0.6% מעל הגבול העליון של יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה. חשוב לציין כי מדד יוני הוא באופן מסורתי מדד נמוך בגלל השפעות עונתיות. מדד זה בשנים 2008 ו-2006 עמד על 0.1% בלבד.

נתון נוסף שצריך להדאיג את נגיד בנק ישראל, פרופסור סטנלי פישר, הוא קצב עליית המחירים שמגיע ל-4.8% - שיעור שמאפיין תקופה של אינפלציה גבוהה. ולמרות זאת, בנק ישראל לא צפוי לשנות את המדיניות המוניטרית המרחיבה שננקטת בעת האחרונה: ריבית נמוכה סביב 0%, רכישת אג"ח ממשלתי ורכישות מט"ח על בסיס יומי.

בהודעת הריבית האחרונה ששיגר בנק ישראל נכתב כי הבנק לא צפוי להעלות את הריבית וכי היא תישאר ברמה נמוכה, כל עוד המיתון נמשך. למרות הנתונים האופטימיים לגבי סחר חוץ ומדד מנהלי הרכש, שהתפרסמו ביומיים האחרונים, עדיין מוקדם לקבוע כי חלה תפנית בהתפתחות הצמיחה במשק הישראלי.