בני זוג שרכשו ביטוח מבנה מ״הפניקס״ הגישו ב-2015 תביעה ייצוגית נגד החברה בה טענו כי היא העלתה את גובה הפרמיה ללא הסכמתם. הפניקס טענה כי העדכון נעשה בשל השינויים בעלויות הבניה וכדי למנוע ״תת ביטוח״. הסדר הפשרה שאושר לאחרונה מעניק למבוטחים החזר של הפרמיה העודפת בגין העבר ומותיר את הסכום המעודכן ביחס לעתיד.

בתביעה סיפרו המבקשים כי רכשו את הביטוח דרך סוכנות הביטוח ״פועלים משכנתאות״ לצורך הבטחת הלוואת משכנתא שנטלו.

הם טענו כי  הפניקס העלתה את הכיסוי הביטוחי ובהתאם את הפרמיה שנגבתה מהם ללא אישורם. לדבריהם, בעוד הם הסכימו לכיסוי ביטוחי של 4,000 שקל למ״ר, הכיסוי העדכני עומד על 5,000 שקל למ״ר.

בית המשפט התבקש להורות על השבה מלאה של הסכומים שנגבו ביתר (והוערכו על ידי המבקשים ב-25 מיליון שקל) ולהורות למבטחת לחדול מהתנהלותה.

בתגובה טענה הפניקס כי הפוליסות שהוציאה למבוטחים הן מסוג ״ערך נכס״ ולגביהן לא נדרשת הסכמה מחודשת של המבוטחים לצורך עדכון סכום הביטוח.

היא הדגישה כי במועד ההתקשרות בפוליסת הביטוח המבוטחים הסכימו לשינויים אפשריים בפרמיה בהתאם לשינויים בעלות הבנייה. לדבריה, מכיוון שהפוליסה אמורה לספק כיסוי ביטוחי למבנה לפי עלות הבניה הרי שמחובתה לעדכן את הפרמיה עם השתנות מחירי הבניה כדי למנוע מצב של ״תת ביטוח״.

משא ומתן שהתנהל בין הצדדים הוביל להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט לפני כחמישה חודשים. ההסדר קובע כי הוא יחול על כלל המבוטחים שרכשו ביטוח מבנה מהפניקס באמצעות סוכנות הביטוח פועלים משכנתאות אגב נטילת הלוואת משכנתא שלגביהם הוגדל סכום הביטוח מ-4,000 שקל למ״ר ל-5,000 שקל למ״ר.

הוסכם כי לחברי קבוצה זו ישולם פיצוי בשיעור של 26% מהרווח שצמח להפניקס כתוצאה מגביית הפרמיה העודפת. הפיצוי ישולם בדרך של קיזוז במעמד חידוש הפוליסה או בהעברה בנקאית.

עוד הוסכם כי הפניקס תשלח לכל חברי הקבוצה מכתב המקנה להם אפשרות בחירה בין הותרת התעריף המעודכן של הפרמיה והכיסוי הביטוחי המורחב לבין החזרת התעריף הקודם תוך צמצום הכיסוי.

הסדר הוגן

השופט עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי מרכז לוד מצא את ההסדר ״ראוי, הוגן וסביר״ ואישר אותו. הוא ציין כי הפנקס העלתה טענות הגנה בעלות משקל לא מבוטל המעלות ספק ממשי לגבי סיכויי התביעה להתקבל. עוד לדבריו, מתעורר ספק האם החזרת סכומי הפרמיה לגובהם המקורי תהיה לטובת המבוטחים, לנוכח החשש מתת ביטוח.

לדברי השופט, פיצוי לחברי הקבוצה בשיעור הרווח שהפיקה הפניקס מהווה גורם מרתיע מפני העלאה עתידית של הפרמיה ללא הסכמתם. מאידך, הותרת הפרמיה המעודכנת כברירת מחדל ביחס לעתיד מביאה לידי ביטוי את החשש מביטוח חסר.

השופט סיכום כי בנסיבות אלה ההסדר עולה בקנה אחד עם סיכויי וסיכוני התביעה ומשרת את טובתם של חברי הקבוצה.

לטובת המבקשים נפסק גמול בסך 30,000 שקל ובאי כוחם יקבלו שכר טרחה בסך 120,000 שקל.

ב״כ המבקשים: עו"ד עמירם טפירו, עו"ד רביד ברנר

ב״כ המשיבה: עו"ד בעז בן צור, עו"ד אלעד פלג

עו"ד ורד פרי עוסק/ת ב- דיני ביטוח 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

 

פסק דין