עד היום לא ניתנה לנו האפשרות לתכנן מי ינהל את ענייננו האישיים, הכלכליים והרפואיים ביום שבו נהיה בעלי כוחות ויכולות מוגבלים. בעבר, כשאדם הגיע למצב של העדר כשרות, יכולת או מסוגלות, קרוביו היו יכולים לפנות בבקשה למינוי אפוטרופוס – הליך שבו המדינה מעורבת ובית המשפט הוא שמחליט, כשלאדם עצמו הייתה אפשרות מצומצמת ביותר להשפיע על זהות האפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך, כלי משפטי חדש יחסית, שינה את המצב באופן שמאפשר לנו להחליט היום מי יקבל עבורנו החלטות בעתיד.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

סעיף 32 ב' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע: אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן, למנות אדם, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים שונים ובין היתר ענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, או בענייניו האישיים, ולייצגו בקשר לעניינים אלה וכל זאת כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

בחתימה על ייפוי כוח מתמשך מסמיך האדם הממנה את מיופה הכוח לקבל בשמו כל החלטה בקשר לעניינים המפורטים בייפוי הכוח (כמו למשל החלטות בענייני כספים, רכוש או בריאות). ייפוי הכוח יכול להסמיך את מיופה הכוח לבצע כל פעולה שהיא או להגביל את כוחו למספר פעולות מסוימות. בנוסף, מיופה הכוח רשאי לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, ובהתאם להוראות האמורות בו.  כמו כן, הממנה רשאי לפרט הנחיות שלפיהן יפעל מיופה הכוח בעת מילוי תפקידו.

ייפוי כוח מתמשך נערך על גבי טופס ייעודי מיוחד. הממנה ומיופה הכוח חותמים על הטופס בפניעורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בנושא.

לאחר החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי. ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ייפוי כוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם. הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

כניסה לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף במועד בו הממנה אינו מסוגל להבין עוד בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח. עניין זה הוא ייחודי לייפוי כוח מתמשך שכן כשמדובר בייפוי כוח רגיל המצב בדיוק הפוך – תוקפו פג ברגע שהממנה חדל להבין בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח תנאי שלפיו יש לעדכן אדם מסוים או מספר אנשים בטרם יפעל מיופה הכוח ויקבל החלטות בנוגע לעניינים המנויים בייפוי הכוח. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך מותנית בכך שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו וכי קוימו חובות היידוע.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

בייפוי כוח מתמשך בנושא רכוש רשאי הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח יכנס לתוקפו מיד לאחר שניתן או במועד מאוחר יותר, אף אם באותו מועד הממנה עדיין מסוגל להבין בדבר. ואולם, עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר  שלשמו ניתן יפוי הכוח יהיה דינו של ייפוי הכוח המתמשך כדין ייפוי כוח רגיל.

מי קובע אי כשירות? 

הממנה רשאי לקבוע את הדרך שבה יוחלט כי הוא חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת. בחוק קיימת מגבלה שלפיה ייפוי הכוח אינו יכול להיכנס לתוקף רק על סמך החלטת מיופה הכוח.

במקרים בהם הממנה לא קבע תנאים לכניסה לתוקף, יראו אותו כמי שחדל להבין בדבר אם הדבר נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח.

אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם. מאידך, על אף הוראות חוק השליחות והוראות כל דין, שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך לא תסתיים רק משום שהממנה חדל להיות בעל כשירות.

מתי מתבטל ייפוי הכוח המתמשך?

החוק מפרט שורת מצבים שבהם ייפוי הכוח המתמשך יפקע, כך בין היתר:

  1. התממשות תנאי בטלות שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך.
  2. פטירת הממנה או מיופה הכוח.
  3. חדלו להתקיים במיופה הכוח תנאי הסף שנקבעו בחוק הכשרות המשפטית (כך למשל, מיופה כוח אינו יכול להיות פושט רגל או לתת לממנה טיפול רפואי בתשלום).
  4. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל.
  5. מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח.
  6. מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח.
  7. מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משק בית משותף.
  8. בהודעת הממנה למיופה הכוח.

לסיכום

כולנו עלולים להגיע למצב זמני או קבוע שבו יכולתנו הקוגניטיבית תתדרדר וכתוצאה מכך נאבד את יכולתנו לקבל החלטות בנוגע לעצמנו לגופנו ורכושנו. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו להסמיך מראש אדם או קבוצת אנשים שאנו סומכים עליהם כדי שיקבלו החלטות עבורנו, ולא להותיר את הדבר לקביעת הרשויות.  

עו״ד חן וייס-גלר עוסקת בדיני משפחה ובעלת הסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל