sportFive (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

אישור השתתפות בצילומים

 

 

 

                                                                                                תאריך:

 

לכבוד

__________________ (להלן: "החברה")

 

 

אני הח"מ, ________________נושא/ת ת.ז. ________________, מאשר/ת בזאת כי הסכמתי להשתתף ו/או להצטלם במסגרת "עסק עם מילואימניק" ("התכנית" ו/או "הצילומים"), וכי לא תהיינה לי כל תביעות או זכויות, ובכלל זה זכות לקבלת תמלוגים, מאיזה סוג שהוא, בגין ההשתתפות ו/או הצילומים הללו, ו/או בגין שידורם ו/או כל שימוש שייעשה בהם ו/או בתכנית.

 

אני מאשר כי אין מניעה כי החברה ו/או מי מטעמה יערכו את תמונתי ו/או הצילומים ו/או חלקים מהתכנית בהם אני מופיע, לפי שיקול דעתם המקצועי המלא, וכן כי יכול שהקטעים הכוללים את צילומי/השתתפותי לא ישודרו כלל, וכי אין מניעה כי התכנית, ובכלל זה השתתפותי בה, תשודר במספר בלתי מוגבל של שידורים, בכל מדיה, לרבות בשידורי טלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או ברשתות הסלולאר ו/או אפליקציות ו/אוIPTV  ו/או OTT ו/אוVOD  ו/אוSVOD  ו/או בכל מדיות נוספות קיימות או עתידיות בה תבחר החברה ו/או מי מטעמה להשתמש, לתקופה בלתי מוגבלת.

 

כמו כן, ידוע לי ומוסכם עלי כי החברה רשאית לנהוג במשדר (לרבות בצילומי/בהשתתפותי במסגרת התכנית, אם וככל שנכללים בתכנית) מנהג בעלים, ולעשות בהם כל שימוש שהוא ו/או להרשות לכל צד ג' לעשות בהם כל שימוש, הכל מסחרי או אחר, לרבות לצרכי קידום, ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

חתימה: ________________              

שם + שם משפחה : ________                

 ת.ז: __________________                 

כתובת: ________________                 

תאריך: _______________