תמונות

במרחק גדול מחצי הגמר. עברי לא עלתה (gettyimages)