תמונות

יחזור לקרית אליעזר? טלקר. (צפו בבנין נפרד בדמעות)