תמונות

סיפק כמה גוויאבות מוכרות, אליהו (אלן שיבר)