רינגטונים שווים, הטרוטונים שתמיד חלמתם והמשחקים הכי טובים מכוכב נולד, מועדון לילה ושאר תכניות קשת

סלולר

סלולר
סלולר

תקנון קו IVR "אייל גולן קורא לך"

ברוכים הבאים לתקנון קו IVR "אייל גולן קורא לך"

mako | פורסם 21/02/11 16:08:08

1. הגדרות:

"התוכנית "/" אייל גולן קורא לך" תוכנית "אייל גולן קורא לך" המשודרת בערוץ 24 בפלטפורמות הכבלים והלווין.
"הפעילות"  פעילות אינטראקטיבית המתבצעת על גבי פלטפורמת IVR בנוגע לתוכנית.

"משתתף "  אדם אשר ברשותו מכשיר טלפון המאפשר חיוג בצלילים ואשר השתתף באחת מאפשרויות הפעילות.

1. הפעילות – כללית
3.1. תקופת הפעילות: החל מיום 22/02/11 עד ה18/04/11.  מובהר בזאת, כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2. תיאור הפעילות: במהלך שידורי ערוץ 24 – במסגרת התוכנית "אייל גולן קורא לך" יופנו הצופים אל החידון הקולי של התוכנית במספר הטלפון 1900-50-2400. על הצופים להתקשר ולענות על שאלות שונות – אמת או שקר, חידות מוזיקליות, שאלות אמריקאיות. המשתתף שיענה ראשון על הכי הרבה תשובות נכונות ברצף יהיה מועמד לזכייה בפרס. החידון הינו חידון שבועי ובכל שבוע ייבחר זוכה אחד בלבד.
3.3. השתתפות בפעילות
1.1. צופה המבקש להשתתף בפעילות יתקשר למספר טלפון 1900-50-2400 ויחלו להשתתף בחידון הקולי בו ישמעו המשתתפים שאלות שונות ברצף ויענו על השאלות ע"י הקשה על מספר התשובה הנכונה.
1.2. נציג מטעם קשת יתקשר למועמד לזכייה שענה ראשון על הכי הרבה שאלות ויבקש את פרטיו לצורך הענקת הפרס. במידה והפותר לא עונה לשיחה, יפנה הנציג אל הפותר נכונה הבא אחריו.
1.3. החידון הינו חידון שבועי - שבוע מוגדר מיום ראשון של אותו שבוע בשעה 16:00 עד ליום חמישי באותו שבוע בשעה 16:00.

2. תקופת הפעילות:

הפעילות תתנהל מתאריך 20/02/11 ועד 18/04/11. כאשר כל שבוע יוגדר כמשחקון אחד, במהלך כל תקופת הפעילות יתנהלו 8 משחקונים שבועיים. כאשר  לקשת שיקול דעת בלעדי לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת הפעילות. מובהר כי האחריות לעקוב אחר הודעות המתפרסמות היא על המשתתפים בלבד.

 

 

3. עלות הפעילות
עלות השתתפות בעפילות כרוכה בעלות של 0.5 ₪ לדקת שיחה בנוסף לתעריף זמן האויר אליו התחייב המשתתף אל מול חברת הטלפון ו/או המפעיל הסלולרי.
4. כללי
4.1. בעצם השתתפותם בפעילות, מאשרים המשתתפים כי יפעלו על פי הוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק איסור לשון הרע וימנעו מהפרת כל זכות של צד ג' לרבות זכויות קניין רוחני.
4.2. עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.
4.3. החברה רשאית לשנות את תוכן השירות, ולבצע שינויים בתקנון זה, בכל עת ומכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.4. מובהר כי השירות מבוסס על תוכנות מחשב, ואמצעים טכנולוגים אשר אינם חסינים מפני תקלות, וכי החברה אינה אחראית לתקלות, ככל שיהיו, אלא אם נגרמו בזדון על-ידה.
4.5. היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס לשירות, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות ותגברנה על כל פרסום אחר לכל דבר ועניין.
4.6. התקנון יוצג באתר האינטרנט של קשת בכתובת www.mako.co.il  וכן במשרדי החברה ברח' ראול ולנברג 12, רמת החיל, תל אביב.
4.7.   מערכת התוכנית רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות /או לשנות את תנאיה לרבות שינויים סבירים בתקנון זה,בכל עת, מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע באמור לעיל, מערכת התוכנית רשאית שלא לאשר הודעות שהוקלטו במהלך הפעילות אם סברי כי תוכן ההודעה אינו הולם או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.8. מערכת התוכנית תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של מי מהמשתתפים בכל דרך ואופן בו תבחר מערכת התוכנית בכדי לקדם את התוכנית.
4.9. מערכת התוכנית תהא הפוסקת בכל עניין הנוגע לפעילות בנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת התוכנית באשר לבחירה ו/או החלפת המשתתפים במהלך הפעילות, והכרעתה כאמור סופית.
4.10.  ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי קשת וטלטאצ' ומשפחותיהם.
5. איתור הזוכה
5.1. איתור המועמדים לזכייה ייעשה על ידי נציג מטעם קשת בהתאם למספר הטלפון ממנו שלח את ההודעה ועל פי כללי הפעילות.
5.2. הפרס באחריות מעניק הפרס בלבד

6. הפרס
6.1. הפרס לזוכה הינו כאמור בהגדרות תקנון זה:  סיור באולפן של צילומי התוכנית "אייל גולן קורא לך"
6.2. "קשת" אינה מתחייבת לתיאום מועד מסירת הפרס בתאריך ו/או בשעה מסוימת אשר בה יחפוץ הזוכה, אלא לתאריך ושעה המתואמים בין "קשת" לבין הזוכה (להלן – "הפגישה המתואמת"). מימוש הפרס ייעשה על ידי הזוכה באופן עצמאי.
6.3. זוכה אשר נבצר ממנו להגיע לפגישה המתואמת רשאי לייפות את כוחו של בגיר מטעמו לייצגו בפגישה זו.
6.4. היה הזוכה קטין – יגיע לפגישה המתואמת עם אחד מהוריו /ואו אפוטרופסו החוקי.
6.5. קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא הגיע לפגישה המתואמת ולא ייפה כוחו של אחר מטעמו ו/או הגיע ללא בגיר מטעמו כאמור בסעיפים 6.3 ו-6.4 לעיל.
6.6. התנאים למימוש קבלת הפרס הינם:
6.6.1. הצגת תעודת זהות של הזוכה בפרס במעמד הפגישה המתואמת.
6.6.2. חתימה של הזוכה או בא כוחו על מסמך המאשר את זכייתו והמתיר לקשת ו/או "מפרסם" לפרסם את שמו המלא, מקום מגוריו, תמונתו וקולו, בכל מדיה שהיא לרבות בטלוויזיה, והמאשר כי איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה. אם הזוכה הוא קטין, יחתום גם הורהו או אפוטרופסו על המסמך האמור.
6.7. קשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס, ללא אפשרות ערעור על כך; ולא תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.
6.8. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת קשת מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.9. קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
6.10. קשת אינה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. האחריות לטיב הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספקית הפרס, המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם  ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
6.11. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
6.12. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 

 

 

 

ותקבלו את כל הסיפורים ישירות לפייסבוק שלכם

mako

תגובות

הוסף תגובה

 
שם
נושא
תוכן
 
ביטול  |  
מקרא: = תגובה ללא תוכן   = תגובה עם תוכן